چالشهاي علم پزشكي بر مساله ايدز

نويسنده: عبدالرضا حدادي ماسوله
استاد راهنما: فاطمه فلاح
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/11/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: به رغم ميلياردها دلار كه هر ساله براي مبارزه با ايدز سرمايه گذاري مي شود، اين بيماري در سال 2004 نيز بطور فزاينده اي در حال گسترش است.
بر اساس آمار سازمان ملل تنها در سال جاري 5 ميليون نفر به ايدز مبتلا شده اند و افزايش مبتلايان در قسمتهايي از جهان بي سابقه است.
در كشورهاي همجوار ايران به مانند روسيه، اوكراين و آسياي مركزي آمار مبتلايان به طور چشمگيري، 40 درصد نسبت به سال 2002 افزايش يافته است.
بيشترين قربانيان اين بيماري در وهله اول زنان و دختران، به ويژه زناني هستند كه مورد خشونت جنسي قرار گرفته اند. در بسياري از كشورها به صراحت درباره بيماري ايدز صحبت نمي شود و آمار دقيقي در اين باره در دست نيست.
قربانيان اين بيماري در ميان جوانان نيز رو به افزايش است. جوانان كه در واقع قرباني سهل انگاري و ناآگاهي نسبت به چگونگي ابتلا به ايدز مي شوند.
در كشور ما موارد بي شماري از اين بيماري وجود دارد كه به دليل ناشناس بودن موارد بيماري و دلهره از برخورد حتي با كلمه ايدز، علم و اطلاع كافي در مورد بيماري زايي ويروس HIV وجود ندارد و اين مشكلي است كه انگيزه تنظيم اين پايان نامه را موجب شد، لذا در اين پايان نامه به آگاهي دادن در مورد پيشگيري از ايدز، مراحل فعاليت ويروس HIV، چگونگي كنترل اين ويروس و به تعويق انداختن بيماري و ذكر جديدترين اقدامات صورت گرفته در جامعه پزشكي جهان در جهت درمان و مهار اين ويروس بيان شده است.
كلمات كليدي: