ايدز در گوش و حلق و بيني و گزارش موارد آن در بيمارستان امام خميني 1379-1375

نويسنده: مهدي شادنوش
استاد راهنما: سيد عباس صفوي نائيني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي عمومي پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سندرم نقص ايمني اكتسابي يا به اختصار AIDS، يكي از شاخص ترين بيماريهاي است كه ظرف صد سال گذشته، جهان را تحت تاثير خود قرار داده است.
دهه 1990 بعنوان دومين دهه پيدايش پاندمي HIV/AIDS كماكان با گسترش بيماري در گوشه و كنار جهان همراه است. يك تحقيق اپيدميولوژيك گذشته نگر مشخص نموده كه احتمالاً HIV با منشاء آفريقاي مركزي و از طريق اروپا ياهائيتي در اواخر دهه 1970 وارد ايالات متحده شده است. نخستين بار در تابستان 1981 مركز كنترل بيماريها در آمريكا (CDC) گزارش نمود كه 5 مورد پنوموني ناشي از پنوموسيستيس كاريني، كه عاملي فرصت طلب و غير معمول بود، در مردان هم جنس بازي كه قبلاً از هر نظر سالم بودند بروز نموده است. بدنبال بروز اين موارد در نواحي لوس آنجلس، گزارش ديگري از بروز 26 مورد بدخيمي غير معمول بنام ساركوم كاپوزي (Kaposis sarcoma) در مردان هم جنس باز جوان كه قبل از بيماري كاملاً سالم بودند، در نيويورك و لوس آنجلس توسط CDC منتشر شد. همچنين در اوايل سال 1981، برخي از پزشكان در شهر نيويورك، بيماراني را زخمهاي پرينه اي مشاهده كردند كه به درمان جواب نمي دادند. بسياري از اين بيماران در ضمن كانديدياز و عفونتهاي سايتومگال (CMV) همراه با تب ناتوان كننده، كاهش وزن و غدد لنفاوي متورم داشتند. كريپتوكوكوز دستگاه عصبي مركزي (CNS cryptococcosis)، توكسوپلاسموز (Toxoplasmosis ) و نيز مايكوباكتريوم آويوم اينتراسلولر (Mycobacterium avium intracellulare) نيز از عفونت هائي بودند كه با فراواني متفاوت نسبت به قبل، با شيوع بيشتر مشاهده شدند. كريپتوسپوريديوز (cryptosporidiosis) (عفونت روده اي) كه در طي سالهاي 1976 تا 1981 تنها 6 مورد گزارش شده بود، توسط يك پزشك در نيويورك در سال 1981 و 1982 در چهارده بيمار گزارش گرديد. بدنبال بروز موارد بيشتري از اين بيماريها در گروههاي جمعيتي ويژه منجمله مردان و زنان معتاد به مواد مخدر تزريقي ( (intra venus drug abuser’s _ IDUs، دريافت كنندگان خون و بيماران هموفيلي مشخص گرديد با يك سندرم باليني جديد شامل بروز نقص ايمني در افرادي كه هيچ علت شناخته شده تا آن زمان جهت توجيه نقص ايمني آنان وجود نداشت، مواجهند. در بررسي هاي اوليه اگر چخ ساكنين هائيتي بعنوان يك گروه در معرض خطر جداگانه در نظر گرفته شدند ولي بعدها مشخص گرديد كه بروز اين سندرم از يك الگوي سرايت جنسي هوموسكسوئل و هتروسكسوئل پيروي مي كند. سرانجام در سال 1983 ويروس HIV يا III_ HTLV ابتدا در فرانسه و سپس در آمريكا شناسائي گرديد ودر سال 1984 دخالت اين عامل در بروز سندرم نقص ايمني اكتسابي، قطعيت يافت. در سال 1985 يك تست ELISA جهت تشخيص آنتي بادي ضد HIV در سرم ابداع گرديد. اين تست از حساسيت بالائي برخوردار است و به عنوان يك تست غربالگر بسيار حساس كاربرد وسيعي در تشخيص بيماري و نظارت بر بروز آن در جمعيت هاي مختلف داشته و كاربرد آن در كنار تست اختصاصي تر Westernblot و ساير تستهائي كه اخيراً به اين جمع اضافه گرديده اند، تقريباً تمام موارد شك را تبديل به يقين مي نمايد.
امروزه با حجم رو به گسترش اطلاعات در مورد سبب شناسي، بيماريزائي، همه گير شناسي، پيشگيري و درمان اين بيماري مواجه هستيم اگر چه هنوز روند گسترش از تلاشهاي انسان جلوتر است. با توجه به گسترش جهاني اين بيماري ضرورت آشنائي هر فرد مرتبط با امور مراقبت بهداشتي با اصول و مفاهيم اين بيماري بيشتر آشكار مي گردد.
كلمات كليدي: