بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 1 شهر تهران در مورد ايدز

نويسنده: جميله قدوسي
استاد راهنما: صديقه بختياري
استاد مشاور: زيبا ملكي
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي دندانپزشكي
دانشگاه: ، ،
چكيده: زمينه و هدف: ايدز به عنوان يك بيماري عفوني و مهلك ترين بيماري قرن بيستم شناخته شده است. شيوع ايدز در جوامع بسياري با سرعت در حال افزايش است و نوجوانان به علت عدم دسترسي به اطلاعات پيرامون بيماري، روش هاي پيشگيري و رفتارهاي جنسي پرخطر، گروهي هستند كه به راحتي در معرض خطر ابتلا به ايدز قرار مي گيرند. اين تحقيق با هدف ارزيابي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 1 شهر تهران در سال تحصيلي 82-83 انجام شد.
مواد و روشها : اين تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي بوده و جمعيت مورد مطالعه 600 دانش آموز دبيرستاني منطقه 1 شهر تهران بودند كه به روش خوشه اي تصادفي گزينش شده بودند. آگاهي و نگرش اين افراد در مورد ايدز با استفاده از پرسشنامه NCHS وابسته به مركز كنترل بيماريهاي ايالات متحده (CDC) ارزيابي شد. اين پرسشنامه داراي 22 سوال در بخش آگاهي، 6 سوال در بخش نگرش، 2 سوال اضافي درباره نحوه دريافت اطلاعات و يك سوال نظر سنجي بود كه در مورد سوالات نگرش، بررسي سوالات به صورت توصيفي صورت گرفت. بررسي توصيفي داده ها و بعد تحليل اطلاعات با استفاده از آزمونهاي غير پارامتري Mann-Whitney و Kruskal-Wallis و با استفاده از نرم افزار SPSS12 انجام شد.
يافته ها: در اين بررسي كه 283 پسر و 357 دختر در آن شركت داشتند، مشاهده شد بيش از نيمي از سوالات آگاهي (13 سوال) داراي شاخص دشواري بالاي 80% بودند و به نظر مي رسد آگاهي دانش آموزان در سطح قابل قبولي باشد، اگر چه آنها آگاهي درستي از ميزان اطلاعات خود نداشتند. دشوارترين سوال پرسشنامه مربوط به پاتوژنز بيماري با ضريب دشواري 2/24% و آسانترين سوال مربوط به اتيولوژي بيماري با ضريب دشواري 6/96% بود و هيچكدام از سوالات آگاهي ضريب دشواري زير 20% نداشتند. همچنين تمام سوالات مربوط به راههاي انتقال بيماري، شاخص دشواري بالاي 80% داشتند و نيمي از دانش آموزان به 5 سوال از 7 سوال مربوط به راههاي عدم انتقال بيماري پاسخ درست داده بودند. پائينترين آگاهي دانش آموزان از راههاي عدم انتقال بيماري مربوط به امكان انتقال ويروس از طريق نيش حشرات و حيوانات خانگي بود. در مورد آگاهي از درمان بيماري، كمترين آگاهي مربوط به آگاهي از وجود داروهايي براي افزايش طول عمر بيماران بود. در قسمت نگرش، 59% دانش آموزان سطح آگاهي خود را، متوسط ارزيابي كرده بودند. 6/47% افراد انجام تست ايدز را همراه با تست هاي معمول، لازم ميدانستند. 5/65% ابراز داشتند توانايي محافظت شخصي در برابر بيماري را دارند. 6/55% ميزان آگاهي فردي خود از تست هاي تشخيصي ايدز را " تا حدودي" مي دانستند. 8/60% دانش آموزان از ابتلا به ايدز ميترسيدند. 6/68% دانش آموزان معتقد بودند همه افراد بايد به منظور تشخيص ايدز تست شوند. بيشترين منبع انتخاب شده براي دريافت اطلاعات، تلويزيون و كمترين آن، درمانگاه ها و بيمارستان ها بود. در سوال نظر سنجي بيشترين موضوع درخواستي دانش آموزان مربوط به راههاي پيشگيري از ابتلا به بيماري بود.
نتيجه گيري: در مجموع مشاهده شد كه اطلاعات دانش آموزان دبيرستاني منطقه 1 شهر تهران از ايدز در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد. اگر چه به نظر مي رسد نوع مدارس و دانش آموزان منطقه 1 شهري با ساير مناطق شهر تهران متفاوت باشد، ضروري به نظر مي رسد به منظور طرح ريزي يك برنامه جامع پيشگيري، تحقيقات گسترده تري در ساير مناطق شهر تهران انجام شود.
كلمات كليدي: