بررسي تغييرات مقادير هورمونهاي هيپوفيز پيشين در مردان مبتلا به بيماري ايدز

نويسنده: مصطفي لبيب زاده
استاد راهنما: امير سيد علي مهبد
استاد مشاور: مينو محرز
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا علوم آزمايشگاهي (تشخيص طبي)
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پيراپزشكي،
چكيده: در اين بررسي كه بر روي سرم 21 مرد بالغ مبتلا به مراحل مختلف عفونت HIV و 15 مرد بالغ سالم به عنوان شاهد صورت پذيرفت، مشخص گرديد كه ميانگين TSHسرم بيماران فقط نسبت به دامنه نرمال كاهش معني داري نشان مي داد (P<0/01).
همچنين با وجود عدم مشاهده علايم بارز باليني، ارتباط مستقيمي ميان كاهش هورمون T3 با نقصان ياخته هاي CD+4 وجود دارد (r=0/87, P<0/05). از سوي ديگر افزايش هورمون T4 بيماران در مقايسه با گروه شاهد و دامنه نرمال قابل توجه بود ( در هر مورد P<0/05).
در مقايسه با گروه شاهد و دامنه نرمال، كاهش معني داري در ميانگين هورمون رشد بيماران ديده شد( در هر دو مورد p<0/005)، ولي اين نقصان تنها در مورد بيماران هموفيلي شاخص بود. كورتيزول سرم در 80 درصد بيماران افزايش داشت ولي افزايش ACTH تنها در بيماراني ديده شد كه داراي درصد بالايي از ياخته هاي CD+4 خون محيطي بودند (40% موارد).
همچنين ميانگين مقدار PRL سرم بيماران از گروه شاهد و دامنه نرمال بيشتر بود ( در هر دو مورد P<0/005).
از سوي ديگر، نه تنها ميانگين مقادير FSH و LH سرم بيماران در مقايسه با گروه شاهد افزايش يافته بود ( به ترتيب P<0/05 و P<0/01 ، بلكه همچنين ميانگين مقادير اين دو هورمون در مقايسه با دامنه نرمال نيز افزايش معني داري را نشان مي دادند( در هر دو مورد P<0/01).
همچنين در حالي كه كاهش ميانگين مقدار تستوسترون سرم بيماران نسبت به گروه شاهد و دامنه نرمال معني دار نبود ( به ترتيب P=0/18, P=0/16)، ميانگين مقدار استراديول نسبت به گروه شاهد و دامنه نرمال افزايش چشمگيري را نشان مي داد ( در هر دو مورد P<0/01).
كلمات كليدي: