تعيين رابطه ديابت با نقص عملكرد لب پيشاني مغز

نويسنده: مهدي خالقي نيا
استاد راهنما: رستم سيف الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/10/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
چكيده: ديابت شيرين بيماري شايعي است كه عوارض شناخته شده بسيار مهمي از جمله آسيب اعصاب، كليه و شبكيه را با خود به همراه دارد. علاوه بر اين عوارض شناخته شده، احتمالا ديابت شيرين عوارض ديگري نيز به همراه دارد كه اثبات آنها نيازمند پژوهش هاي بسيار ديگري است. از سال ها قبل مطالعات فراواني در زمينه عوارض شناختي احتمالي بيماري ديابت شيرين انجام شده است. كه در بعضي از آنها عوارض شناختي ديابت مورد تاييد قرار گرفته است. مطالعات اندكي نيز وجود دارد كه نشان دادند ديابت شيرين تاثير خود را بر شناخت فرونتالي اعمال مي كند. به منظور بررسي عملكرد شناختي قشر پيشاني مغز پژوهشگران مختلف از تست هاي طبقه بندي مختلف كمك گرفته اند. تست ويسكانسين كه نوعي از اين تست هاي طبقه بندي پسيكونورولوژيك است در بسياري از بيماران مانند الكليسم ، تروما و تومورها مورد پژوهش قرار گرفته و نتايج آن در مشخص ساختن ضايعات عملكرد لوب پيشاني مغز كارايي بالايي داشته است. به منظور بررسي ارتباط ابتلا به ديابت شيرين با اختلال عملكرد قشر پيشاني مغز يك مطالعه مورد- شاهدي انجام شد كه در آن گروه مورد را 50 بيمار مبتلا به ديابت تشكيل دادند كه فاقد عوارض واضح آنژيوپاتي مغز بودند و علائم باليني واضح دمانس كورتيكال را نداشتند و گروه شاهد را 48 فرد سالم غير ديابتي با مشخصات دموگرافيك قابل انطباق با گروه مورد تشكيل دادند. در هر دو گروه تست ويسكانسين و MMSE به عمل آمد و نتايج در پرسشنامه استاندارد شده اي ثبت گرديد. پس از محاسبه نتيجه تست هاي ويسكانسين و MMSE و استخراج نتايج پژوهش، داده ها با آناليز آماري X2 و t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
بر اساس نتايج به دست آمده ابتلا به ديابت شيرين به وضوح با اختلال تست ويسكانسين ارتباط داشته اند كه خود مي تواند نمايانگر اثر تخريب شناختي بيماري ديابت شيرين بر روي قشر پيشاني مغز باشد. عدم رابطه معني دار ابتلا به ديابت با نتايج تست MMSE، احتمال لوكاليزه شده تاثيرات شناختي طبقه بندي ديابت در قشر پيشاني مغز را تقويت مي كند. بيشترين تاثير ديابت بر طبقه بندي رنگ به تنهايي و بعد شكل و ترتيب، همراه بوده است. بر اساس اين مطالعه، به نظر مي رسد زنان نسبت به عوارض شناختي- طبقه بندي ديابت حساس ترند.
كلمات كليدي: