بررسي كميت آب آشاميدني در استان آذربايجان غربي در اجتماعات بالاتر از هزار نفر

نويسنده: الهقلي سيراني گرگري
استاد راهنما: ناصر رازقي
استاد مشاور: عمراني، ايماندل، ناصري
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: چون در سرمايه گذاري تاسيسات آب مشروب براي جلوگيري از هزينه هاي زائد و بالابردن راندمان اين تاسيسات آگاهي به مصرف سرانه آب ضرورت دارد، اين تحقيق برنامه ريزي گرديد و جمعيتي حدود 862759 نفر را شامل مي گردد از اين جمعيت 9/89 درصد در 20 شهر و 1/10 درصد آن در 53 روستاي استان آذربايجان غربي زندگي مي كنند گه زير پوشش اين بررسي و مطالعه قرار گرفتند.
روش بررسي عبارت بود از محاسبه ميزان آب توليدي در روستاها و جمع آوري آمار و ارقام فروش آب در شهرها. جمعيتهاي مورد محاسبه بر اساس گزارش مديران تاسيسات آب مشروب و آخرين سرشماري سازمان برنامه و بودجه و نتايج حاصله از اين آمارگيريها است.
اين مطالعه نشان مي دهد كه مصرف سرانه آب در شهرهاي تحت پوشش طي سالهاي 59 تا 63 بين 69 ليتر تا 176 ليتر متغير بوده و درروستاها توليد سرانه آب بين 26 تا 530 ليتر متفاوت است و ساليانه 51 ميليون متر مكعب آب به مصرف شرب در استان براي جمعيت تحت پوشش اين تحقيق مي رسد كه 5/88 درصد آن در شهرها و 5/11 درصد آن در روستاها مصرف مي شود. ارقام يادآوري شده از صحت كافي برخوردارند ليكن با توجه به عدم دقت در تهيه آمار توسط سازمان هاي توليد و فروش آب، داراي ضريب خطاي قابل ذكري است كه در اين تحقيق نسبت به تعيين آن مطالعه اي بعمل نيامد.
كلمات كليدي: