بررسي پاسخ ايمني واكسن هپاتيت B در دانشجويان پزشكي با دريافت سه نوبت واكسن Recombinant

نويسنده: رستم يزداني
استاد راهنما: صديف درويش مقدم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي صديف درويش مقدم
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: ويروس هپاتيت HBV)B) از عوامل مهم ابتلا به هپاتيت حاد و مزمن، سيروز و سرطان كبد محسوب مي شود. دانشجويان و دستياران پزشكي، اين پزشكان آينده كه خود مسئوول تامين سلامت جامعه مي باشند در معرض خطر بيشتري قرار دارند بنابراين اطمينان از وجود ايمني بر عليه HBV در اين افراد ضروري است. هدف از اين مطالعه بررسي پاسخ ايمني دانشجويان و دستياران پزشكي از طريق اندازه گيري سطح سرمي آنتي بادي Anti-HBs متعاقب سالهاي بعد از انجام واكسيناسيون بود.
اين مطالعه روي 150 نفر افراد سالم (85 مرد و 65 زن) از دانشجويان و دستياران پزشكي كه سه نوبت كامل واكسن HBv نوع Recombinant را دريافت كرده بودند انجام شد. دامنه سني اين افراد 39-21 با ميانگين 26.84 سال بود. بر اساس فاصله زماني از آخرين نوبت واكسن اين افراد در سه گروه 50 نفري قرار داده شدند.
1- گذشت يك سال كامل 2- از 2 تا 5 سال 3- بيش از 5 سال. همچنين بر حسب سطح سرمي Anti-HBs Ab بر ميناي واحد بين المللي در ليتر (IU/L) اين افراد به سه دسته داراي ايمني كامل (100<)، ايمني نسبي (100-10) و فاقد ايمني (10>) تقسيم شدند. ميانگين سطح سرمي در گروه اول 3446.8، در گروه دوم 1603 و در گروه سوم 250IU/lit بود كه در هر سه گروه اختلاف معني دار وجود داشت (P<0.001). ميانگين سطح سرمي زنان 2377 و مردان 1299.8IU/lit بود كه اختلاف معني دار بود (P<0.05) وضعيت ايمني در گروه هاي سه گانه به قرار زير بود: گروه اول، ايمني كامل 47 نفر (94 درصد)، ايمني نسبي 2 نفر (4 درصد) بدون ايمني 1 نفر (2 درصد)، گروه دوم با ايمني كامل 39 نفر (78 درصد)، ايمني نسبي 8 نفر (16 درصد)، بدون ايمني 3 نفر (6 درصد)، گروه سوم، ايمني كامل 25 نفر (50 درصد) ايمني نسبي 17 نفر (34 درصد) و بدون ايمني 8 نفر (16 درصد). از نظر پاسخ ايمني اختلاف اين گروه ها از نظر آماري معني دار بود (P<0.0001). به عبارت ديگر با افزايش زمان سپري شده از آخرين نوبت تزريق واكسن از ميزان سطح سرمي Anti-HBs كاسته شده است. در مجموع از 150 نمونه بررسي 111 نفر (74 درصد) داراي ايمني كامل، 27 نفر (18 درصد) داراي ايمني نسبي و 12 نفر (8 درصد) فاقد ايمني بودند. بر اساس اين نتايج مي توان چنين نتيجه گرفت كه تزريق واكسن هپاتيت B از نوع Recombinant در سه نوبت كامل در افراد سالم از دانشجويان و دستياران پزشكي در بيش از 90 درصد موجب تامين ايمني نسبي ناكامل مي شود. از اين رو تجويز دوز يادآور توصيه نمي شود اما جهت مقابله با ويروس هپاتيت B اندازه گيري سطح سرمي Anti-HBs پس از گذشته 5 سال از واكسيناسيون ضروري است.
كلمات كليدي: واكسيناسيون عليه ويروس هپاتيت B، دانشجويان پزشكي