بررسي رابطه بين اختلالات تيروئيد و ميزان يد ادرار با ابتلا به سرطان معده

نويسنده: داوود روحاني
استاد راهنما: شهريار سمناني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/08/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي گلستان، پزشكي گرگان،
چكيده: مقدمه: سرطان معده دومين سرطان شايع جهان است. ريسك فاكتورهاي شناخته شده آن شامل گاستريت آتروفيك مزمن، متاپلازي روده اي، آنمي پرنيشيوز و پوليپ آدنوماتوز معده است. علاوه بر اين عوامل محيطي و ژنتيكي مثل سابقه خانوادگي سرطان معده، كاهش مصرف ميوه و سبزيجات، مصرف زياد نمك، سيگار و الكل نيز در ايجاد آن نقش دارند. به نظر مي رسد علاوه بر عوامل گفته شده كاهش يا افزايش بيش از حد يد در رژيم غذايي نيز در ايجاد اين سرطان نقش داشته باشد. با توجه به اهميت موضوع و با توجه به شيوع بالاي سرطان معده در ايران و به خصوص در استان گلستان، ما بر آن شديم كه نقش يد را در افراد مبتلا به سرطان معده ارزيابي كرده و تغيرات هورمونهاي تيروئيدي را در اين افراد بررسي نماييم.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، پس از اخذ رضايت نامه، پرسشنامه كتبي حاوي اطلاعات دموگرافيك تكميل و بيماران تحت معاينه از نظر گواتر (توسط شخص آموزش ديده) قرار گرفتند و 5cc خون و ادرار جهت انجام آزمايشات تيروئيد اخذ شد. اطلاعات گروه كنترل نيز به صورت مشابه جمع آوري شد. از افراد مورد مطالعه دعوت شد جهت سونوگرافي تيروئيد به مركز راديولوژي معرفي شده مراجعه نمايند. نمونه هاي خون بعد از اخذ با حفظ زنجيره سرما و همچنين نمونه هاي ادرار جهت انجام آزمايشات به آزمايشگاه دانش گرگان انتقال يافتند. آزمايشات تيروئيد با استفاده از كيت كاوشيار و به روش RIA انجام شد. اندازه گيري يد ادرار نيز از طريق شيميايي-فتومتريك انجام گرفت. در بررسي رابطه متغيرها، هر مقدار اختلاف بين ميانگين مقادير يد ادرار در گروه هاي مورد و شاهد در صورت معنادار بودن مد نظر قار گرفت، همچنين تفاوت در ميزان شيوع اختلالات تيروئيد اعم از كم كاري، پركاري، وجود ندول و ... در دو گروه نيز سنجيده شد.
يافته ها: در بررسي نماي ظاهري تيروئيد و مقايسه آن در دو گروه اختلاف معنادار آماري مشاهده شد. از نظر حاشيه لوبهاي تيروئيد لوبولر يا صاف بودن نيز بين دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنادار آماري ديده شد. در 15 نفر از كل افراد مورد بررسي يعني 4 نفر گروه مورد و 11 نفر گروه شاهد توده هايي در لوب چپ تيروئيد مشاهده شد كه از لحاظ ساليد يا كيستيك بودن مورد بررسي قرار گرفت كه اختلاف معناداري بين دو گروه مشاهده نشد. در بررسي يد ادرار، TSH، گروه مورد و شاهد نيز اختلاف معناداري بين دو گروه وجود نداشت. در بررسي Anti-Tpo، Free-t3 و اندازه ندول هاي لوب چپ تيروئيد، گروه مورد و گروه شاهد اختلاف معنادار بين دو گروه مشاهده شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد براي توجيه ارتباط بين ميزان يد و ابتلا به سرطان معده در منطقه انجام مطالعات بيشتري مورد نياز است.
كلمات كليدي: سرطان معده، يد ادرار، اختلالات تيروئيد