بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسه آن با افراد غير ديابتيك

نويسنده: حسين پيله ور، محمد علي كلانتري
استاد راهنما: محمود رفيعيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: هيچ انساني نيست كه با عامل استرس زا مواجه نشده باشد. هر عاملي كه باعث شود وحدت رواني-زيستي انسان تهديد شود استرس ناميده مي شود. استرس انرژي رواني افراد را تلف مي كند و زمينه ساز اغلب بيماري هاي رواني و بسياري از بيماري هاي جسماني انسان مي شود.
در تحقيق حاضر نقش عوامل استرس زاي مختلف و درجه اهميت اين عوامل استرس زا را در بيماران جديد (حداكثر يك سال از ديابت آنها گذشته باشد) در 98 نفر بيمار ديابتيك تحت عنوان گروه مورد و 97 نفر با عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفت.
اين تحقيق در تابستان 1379 از بيماران ديابتيك جديد مراجعه كننده به مركز بيمارستان افشار طي يك مطالعه توصيفي از طريق مصاحبه مستقيم با بيماران انجام شد.
در اين مطالعه مشخص شد كه شايع ترين استرسورها در گروه مردان و زنان، "فوت يكي از نزديكان يا دوستان" و در درجه بعدي "بيماري جسمي مهم اطرافيان نزديك" و "شكست شغلي" بود كه اين استرسورها از نوع استرسورهاي رواني مي باشد.
عوامل استرس زا در گروه سني 44-20 سال اهميت بيشتري داشته و بيشترين تفاوت معني دار نيز در اين گروه سني مي باشد. از سوي ديگر عوامل استرس زا در گروه سني 84-55 سال از اهميت كمتري برخوردار بوده است. همچنين در اين مطالعه مشخص شد در گروه شغلي كارمند شايعترين استرسور، "مشكلات شديد مالي و ورشكستگي" مي باشد و نيز اين استرسور در اين قشر در هر دو گروه (مورد و شاهد) داراي تفاوت معني دار مي باشد. و در گروه كارگر تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.
در رابطه با ميزان شيوع انواع استرسورها بر حسب تحصيلات شايعترين استرسورها در اكثر گروههاي تحصيلي "فوت يكي از نزديكان يا دوستان" و "بيماري جسمي مهم اطرافيان نزديك" مي باشد. در بررسي انجام شده بيشترين استرسور كه داراي تفاوت معني دار مي باشد در گروه تحصيلي بي سواد و ابتدايي ديده مي شود در گروه تحصيلي دانشگاهي، استرسوري كه داري تفاوت معني دار باشد وجود ندارد.
در بررسي شيوع استرسورها در گروههاي با سابقه فاميلي ديابت، شايع ترين استرسور در گروه بدون سابقه فاميلي مثبت ديابت و سابقه فاميلي درجه يك فوت يكي از نزديكان يا دوستان مي باشد و ضمنا اين استرسور فقط در سابقه فاميلي درجه يك داراي تفاوت معني دار مي باشد. در افراد با سابقه درجه دو شايع ترين استرسور "مشكلات شديد مالي و ورشكستگي" مي باشد كه در عين حال تنها استرسوري است كه در اين گروه داراي تفاوت معني دار شده است. با ارزيابي ميزان FBS اوليه در افراد مورد با تعداد استرسورهاي مختلف و نيز آزمون آناليز واريانس P value=0.386 به دست آمده كه داراي تفاوت معني دار نمي باشد.
كلمات كليدي: