اندازه گيري ابعاد پروستات در مردان بدون علامت باليني بين سنين 64-15 سال

نويسنده: مرضيه ميرشكاريان بابكي
استاد راهنما: حميدرضا منصوريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي پرتوشناسي تشخيصي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: مقدمه: غده پروستات يك ساختمان مخروطي شكل است كه در سطح تحتاني مثانه و در ابتداي مجراي ادراري قرار دارد و يكي از محل هاي تشكيل مايع سمينال مي باشد. شايعترين تومور خوش خيم مردان هيپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) مي باشد طوري كه بيشتر مردان بالاي 50 سال از علائم بزرگي پروستات رنج مي برند. از طرف ديگر شايعترين بدخيمي پروستات در مردان تومور بدخيم پروستات است كه حتي بيشتر از كانسر ريه، و دومين علت مرگ ناشي از كانسر در مردان شناخته شده است. حجم پروستات و اقطار آن تحت تاثير فاكتورهاي مختلفي است كه مهمترين آنها سن، عوامل هورموني اندروژنيك است.
از ميان روشهاي Imaging مطالعه پروستات سونوگرافي يك متد انتخابي است و به دو روش (شكمي و ترانس ركتال) انجام مي شود. متد شكمي مرسوم تر است و روش انجام كار ما نيز مي باشد. با بكارگيري سونوگرافي مي توان علاوه بر اندازه گيري طول، عرض و ارتفاع پروستات حجم و وزن پروستات را با استفاده از فرمول 23×22×21×0.52 بدست آورد.
روش بررسي: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي است كه به روش خوشه انجام شده. نمونه هاي مورد مطالعه مردان بدون علامت باليني (علائم ادراري و علائم تحريك مثانه) بين سنين 64-15 سال ساكن شهرستان يزد بودند.
تعداد نمونه هاي انتخاب شده 265 مورد بود كه حداقل 64 نفر در هر گروه سني در نظر گرفته شد. روش نمونه گيري، نمونه گيري خوشه اي بود. ما از يك پرسشگر براي انجام كار كمك گرفتيم كه با مصاحبه حضوري از افراد، كساني را كه داراي شرايط لازم بودند براي انجام سونوگرافي به بخش سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون دعوت مي نمود. بعد از مراجعه بيماران سونوگرافي بوسيله فرد محقق انجام شد و اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه ها ثبت شد. سرانجام همه اطلاعات بدست آمده جمع آوري و تجزيه و تحليل شد.
نتايج: اقطار پروستات و وزن آن با افزايش سن، افزايش نشان مي دهند كه مطابق با اطلاعات موجود در كتب رفرنس مي باشد. در هر گروه سني اقطار پروستات داراي Standard deviation نسبت زيادي هستند. طوري كه ما نياز به رسم نمودار و منحني پرسنتايل براي بيان اقطار پروستات در هر گروه سني داشتيم.
علاوه بر آن، در هر گروه سني درصدي از نمونه ها اقطار پروستات بالاي 95% پرسنتايل، خارج از محدوده ذكر شده توسط كتب رفرنس به عنوان بزرگي پروستات ديده مي شود در حالي كه بدون سمپتوم كلينيكي بودند و به طور كلي ما به اين نتيجه مهم رسيديم كه نمي توان اقطار پروستات را به صورت عدد مشخصي در نظر گرفت همينطور كه در كتب رفرنس نيز عدد مشخص و ثابتي ذكر نشده است همچنين نمي توان سونوگرافي را به تنهاي براي اندازه گيري ابعاد پروستات و تشخيص بزرگي پروستات در نظر گفت بلكه همراهي سمپتوم هاي كلينيكي با يافته هاي سونوگرافي ضروري است و اين نياز به همكاري تنگاتنگ راديولوژيست و كليسينين دارد.
كلمات كليدي: