تعيين ميزان HbA1C در بيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حاد ميوكارد شده اند

نويسنده: محمود قيصري، نويد نسيم سبحان
استاد راهنما: عباس طالبان
استاد مشاور: محمدحسين احمديه
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: بيماري شرايين كرونر (CAD)، شايعترين، جدي ترين و يكي از كشنده ترين بيماري هاي است بطوري كه ساليانه باعث مرگ ميليونها انسان مي شود و شايعترين علت آن، بيماري آترواسكلروز شريانهاي اپي كارد است. انفاركتوس حاد ميوكارد كه نيز در زير مجموعه CAD قرار دارد، يكي از عوارضي است كه آترواسكلروز بجا مي گذارد. ديابت نيز كه شايعترين بيماري اندوكرين است با تغييرات غير طبيعي متابوليكي و با عوارض طولاني مدت چشمي، كليوي، عصبي و قبلي-عروقي مشخص مي گردد. در مورد ارتباط اين دو بيماري ثابت شده است كه CAD يكي از عوارض ديابت است و همچنين انفاركتوس ميوكارد علت مرگ 20% از بيماران ديابتي است. با توجه به نكات فوق و ارتباط تنگاتنگ اين دو بيماري بر آن شديم تا بيماران ديابتي مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد را مورد بررسي قرار داده و درصد افراد كنترل (با استفاده از HbA1C) جامعه را معين كنيم و ببينيم كه آيا عوارض انفاركتوس حاد ميوكارد در افراد ديابتي كه داراي كنترل قند خون هستند با افراد ديابتي كه فاقد كنترل قند خون مي باشند آيا تفاوتي دارد يا نه.
در اين مطالعه 102 بيمار ديابتي مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد، مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات مورد نياز در بيمارستان طبق پرسشنامه تكميل شد. ميانگين HbA1C در جامعه مورد بررسي ما 9.64% بود. از 102 بيمار 19.6% مورد داراي ديابت كنترل و 80.4% فاقد كنترل ديابت بودند. در مدت بستري در بيمارستان 10.78% بيماران فوت شدند كه همه اين افراد در گروه فاقد كنترل قند خون بودند كه 63.6% بعلت شوك كارديوژنيك، 18.2% بعلت آريتمي قلبي و 18.2% بعلت ساير علل فوت شدند. ميانگين Ejection fraction در گروه داراي كنترل قند خون 53.3% و در گروه فاقد كنترل قند خون 45.4% بود.
با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعه در جامعه ما اكثر بيماران ديابتي كه مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مي شوند، فاقد كنترل قند خون هستند. مرگ و مير در گروه فاقد كنترل قند خون متعاقب انفاركتوس بطور قابل توجهي بالاتر از افرادي است كه داراي كنترل قند خون هستند و در نهايت افراد ديابتي كه فاقد كنترل قند خون هستند پس از ابتلا به انفاركتوس داراي پيش آگهي بدتري نسبت به افراد ديابتي داراي كنترل قند خون مي باشند.
كلمات كليدي: