مقايسه ميزان IgA بزاق افراد مبتلا به ديابت با افراد غير مبتلا

نويسنده: عذرا محيطي اردكاني
استاد راهنما: محمد حسن اخوان كرباسي
استاد مشاور: جواد محيطي اردكاني
تاريخ دفاع: 1387/04/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دندانپزشكي،
چكيده: مقدمه: ديابت مليتوس به عنوان شايعترين بيماري متابوليك بشر داراي عوارض دهاني گسترده اي از جمله عفونت هاي دهاني است كه مي تواند به تغييرات كمي و كيفي در بزاق منجر شود.
هدف: مقايسه ميزان IgA بزاق افراد مبتلا به ديابت و افراد غير مبتلا
مواد و روش كار: در مطالعه (مورد-شاهد) حاضر گروه مورد مطالعه شامل 40 نفر بود كه 20 نفر آنها ديابتي و 20 نفر غير ديابتي بودند همه افراد حداقل يك ساعت قبل از نمونه گيري چيزي نخورده و نياشاميده و سيگار هم نكشيده بودند. نمونه گيري انجام و IgA بزاق افراد با دستگاه نفرومتري با كيت MININEPH توليد كشور انگلستان اندازه گيري شد. آناليز آماري به روش T-test و Chi-square و با كمك نرم افزار SPSS انجام شد.
نتايج: IgA بزاق در 70% از بيماران گروه مورد بالاتر از نرمال (mg/dl >37.6) بود ولي در گروه شاهد هيچ مورد بالاتر از نرمال ديده نشد كه اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار مي باشد (Pvalue=0.009). ارتباط معني داري بين سن و ميزان IgA (Pvalue=0.303) و جنس و ميزان IgA و (Pvalue=0.398) در گروه مورد مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: IgA بزاق بيماران ديابتي نسبت به بيماران غير ديابتي بالاتر مي باشد (Pvalue=0.009).
كلمات كليدي: بزاق، IGA، ديابت