تعيين مشخصات فاضلاب شهرك شوش و بررسي كارائي تصفيه خانه موجود

نويسنده: نسرين رسايي
استاد راهنما: ناصر رازقي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، اسدي
تاريخ دفاع: 1363/09/12
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: جمع آوري و تصفيه فاضلاب امروزه از اهميت خاصي برخوردار است. جلوگيري از دفع بي رويه فاضلاب تصفيه نشده به محيط نه تنها به بالابردن سطح برداشت عمومي كمك مي كند بلكه منابع آب هاي زيرزميني را نيز از خطر آلودگي به فاضلاب در اثر نشست فاضلاب مصون مي سازد. از طرف ديگر فاضلاب تصفيه شده در صورت داشتن كيفيت مناسب مي تواند بعنوان منبع آب اوليه جهت مصارف كشاورزي، صنعت و مصارف شهري مورد استفاده قرار گيرد.
اجراي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب مستلزم شناختي دقيق از كيفيت فاضلاب مي باشد. اين كيفيت با تعيين پارامتر هايي كه شاخص آلودگي فاضلاب هستند بررسي مي گردد. تعيين پارامترهاي BOD، COD، TSS، VSS و ازت اولين قدم در شناخت كيفيت فاضلاب مي باشد.
نمونه برداري از فاضلاب در هر منطقه بايد متناسب با مقدار فاضلاب توليدشده باشد. بنابراين تعيين ميزان فاضلاب مرحله اي اساسي در طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب است و باري رسيدن به اين هدف نمونه برداري بايد متناسب با مقدار فاضلاب توليدي باشد.
كشور ما با مشكل كم آبي مواجه است و تصفيه فاضلاب هاي گوناگون و استفاده مجدد از پساب تصفيه شده بعنوان يك منبع جديد آب جهت مصارف كشاورزي و صنعت مورد استفاده قرار گيرد و اين خود يكي از راههاي مبارزه با كم آبي است.
در حال حاضر درشهر تهران تعداد زيادي تصفيه خانه فاضلاب در حال كار است بزرگترين آنها تصفيه خانه فاضلاب شهرك شوش مي باشد و در اين تحقيق سعي گرديده كه نخست كيفيت فاضلاب شهرك تعيين گردد و سپس مشكلات موجود در امر تصفيه مورد بررسي قرار گيرد.
آزمايش نشان داده است كه متوسط ميزان BOD برابر 420 ميلي گرم در ليتر و متوسط مقدار COD برابر 700 ميلي گرم در ليتر مي باشد و اين خود فاضلاب مورد بررسي را در رديف فاضلاب هاي قوي قرار مي دهد در حاليكه مقدار مواد ازته موجود در حدود يك فاضلاب متوسط مي باشد. مقدار فاضلاب توليدي شهرك 100 ليتر براي هر نفر در روز و ضريب تبديل آب به فاضلاب برابر 70 درصد محاسبه گرديده و اين ميزان تبديل تا حدود 90 درصد قابل تغيير است.
مشكل عمده موجود در تصفيه خانه، عدم ته نشيني مناسب لجن در حوضچه هاي ته نشيني مي باشد. كمبود مواد ازته موجود در فاضلاب نسبت به كيفيت كلي فاضلاب باعث رشد ميكروارگانيسمهاي رشته اي گرديده است. لجن موجود در حوضچه هاي ته نشيني واحد 1 بعلت وجود اين ميكروارگانيسمها سبك بوده قدرت ته نشيني كمي را دارا است. حوضچه واحد شماره 2 گرفتار مشكل صعود لجن مي باشد. بالا آمدن لجن در حوضچه واحد شماره 2 با انجام تحقيقات لازم به بروز پديده نيتريفيكاسيون در حوضچه ته نشيني نسبت داده مي شود.
در مجموع با مقايسه كيفيت پساب خروجي با توجه به كيفيت فاضلاب ورودي چنين برمي آيد كه تصفيه خانه عليرغم مشكلات موجود با راندمان 95- 90 درصد در حال كار است.
كلمات كليدي: