بررسي سطح ليپيدهاي سرم در درجات مختلف رتينوپاتي ديابتي

نويسنده: افشين جبار ايماني، علي روحي پناه
استاد راهنما: محمدرضا شجاع
استاد مشاور: محمدرضا بشارتي
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: ديابت قندي شامل گروهي از اختلالات هتروژن و ژنتيك مي باشد كه با نقص در متابوليسم كربوهيدرات، چربي و پروتئين همراه با نقصان يا كمبود ترشح انسولين يا درجات متفاوتي از مقاومت به انسولين مشخص مي شود و به صورت كلي به دو تيپ 1 و 2 تقسيم مي شود.
ديابت عوارض متعددي به صورت حاد و مزمن دارد و رتينوپاتي يكي از عوارض مزمن اين بيماري محسوب مي شود. رتينوپاتي يكي از چهار علت شايع نابينايي است و شايعترين علت نابينايي قانوني را در گروه سني 60-20 سال تشكيل مي دهد و در 25 درصد از بيماران ديابتي يكي از اشكال رتينوپاتي وجود دارد. بطور كلي سالانه حدود 0.2% از افراد ديابتي و 0.6% از مبتلايان به رتينوپاتي ديابتي، نابينا خواهند شد و احتمال بروز نابينايي در مبتلايان به ديابت، 25 برابر جمعيت عادي است و هايپرليپيدمي يكي از ريسك فاكتورهاي آن به شمار مي رود.
هدف اين مطالعه تعيين سطح ليپيدهاي سرم در درجات مختلف رتينوپاتي مي باشد (بدون رتينوپاتي، خفيف، متوسط، شديد و پروليفراتيو).
اين مطالعه بصورت توصيفي-تحليلي مي باشد كه به روش Analitical cross sectional صورت گرفت. 194 بيمار مبتلا به ديابت (37 بيمار تيپ يك به روش سرشماري و 157 بيمار تيپ دو به روش تصادفي) كه در مركز ديابت شهر يزد داراي پرونده فعال بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.
براساس اين مطالعه، در مبتلايان به رتينوپاتي ديابتي، نمونه هايي كه ميزان كلسترول و تري گليسيريد آنها بالاي حد نرمال بود فراواني بيشتري را نسبت به نمونه هايي كه ميزان كلسترول و تري گليسيريد آنها در حد نرمال بود، به خود اختصاص مي دادند.
كلمات كليدي: