بررسي شيوع هيپرليپيدمي در بيماران NIDDM مراجعه كننده به مركز ديابت يزد

نويسنده: عليرضا ساكياني، احمد خرسند
استاد راهنما: محمد افخمي اردكاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: بيماران بالغ ديابتي بايد جهت تشخيص اختلالات ليپيدهاي خون (تري گليسيريد، كلسترول و HDL كلسترول) مورد بررسي قرار گيرند. زيرا مطالعات گذشته نشان داده است كه اختلالات ليپيدهاي خون، فشار خون بالا و سيگار از مهم ترين عوامل خطر ساز براي بيماري هاي قلبي-عروقي مي باشند. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع هيپرليپيدمي در مراجعه كننده هاي ديابتي غير وابسته به انسولين به مركز ديابت استان يزد در مدت شش ماه مي باشد (از آذر ماه 1377 تا خرداد ماه 1378) تعداد بيماران 332 (104 مرد، 228 زن) كه دچار بيماري هاي واضح كليوي، بيماري هاي كبدي و تيروئيدي نبودند. سن بيماران بالاتر از 40 سال بود. تشخيص بيماري NIDDM براساس دو كرايتر يا اول عدم سابقه كتواسيدوز و دوم حداقل دو نمونه قند خون ناشتا بيشتر از 140mg/dl بود. تقسيم بندي بيماران به گروه هاي چاق، لاغر و داراي وزن قابل قبول براساس BMI انجام شد و آزمايشات بيوشيميايي (تري گليسيريد، كلسترول و HDL-كلسترول خون) به طور ناشتا انجام شد.
شيوع هيپرتري گليسريدمي (TG>200mg/dl)، هيپركلسترولمي (Chol>220) و كاهش HDL-كلسترول (HDL-Chol<35mg/dl)به ترتيب 47%، 56% و 6.3% بدست آمد. بين ليپيدهاي خون (كلسترول، تري گليسيريد و HDL-كلسترول) و جنس رابطه معني داري وجود نداشت. يا بين HDL-كلسترول و BMI يا كلسترول و سن.
اما رابطه معني داري بين تري گليسيريد و كلسترول خون با BMI وجود داشت. بطوري كه بيشترين شيوع هيپرتري گليسيريدمي در افراد چاق (59.8%) و در افراد لاغر بيشترين شيوع هيپركلسترولمي (64.6%) مشاهده شد. همچنين رابطه معني داري بين هيپرتري گليسيريدمي و گروه هاي سني وجود داشت و بيشترين شيوع هيپرتري گليسيريدمي در گروه سني 59-50 سال (64%) مشاهده شد. نتايج فوق ممكن است به علت خطاي آزمايشگاه، رژيم هاي غذايي متفاوت و ساير علل اوليه و ثانويه اختلالات ليپيدهاي خون باشد. نتيجتا اينكه هيپرليپيدمي در بيماران NIDDM داراي شيوع بالايي مي باشد و اين امر دلالت بر لزوم اندازه گيري ليپيدهاي خون در بيماران NIDDM دارد پيشنهاد مي شود كه در جهت آگاه كردن بيماران سرپايي از نظر رژيم هاي غذايي و مصرف دارو (جهت كنترل بهتر قند خون) برنامه ريزيهاي دقيقي انجام شود همچنين براساس اين اطلاعات هرگونه برنامه ريزي در جهت جلوگيري يا كاهش اختلالات ليپيدهاي خون بايد براي تمام گروه ها (از نظر جنس، سن، BMI) انجام شود.
كلمات كليدي: