بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيدهاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)

نويسنده: عبدالرزاق كمالي اردكاني
استاد راهنما: محمد افخمي اردكاني
استاد مشاور: مهشيد هراتيان
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتري تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، پزشكي،
چكيده: هيپرليپيدمي از ريسك فاكتورهاي شايع همراه با ديابت بوده و موجب تشديد عوارض قلبي عروقي كه علت اصلي مرگ و مير در بيماران ديابتي است، مي گردد. كنترل دقيق قند خون و ساير عوامل خطر زا در بيماران ديابتي موجب پيشگيري از ايجاد عوارض و جلوگيري از پيشرفت آنها مي شود. در اين مقوله جهت كاهش گلوكز خون و اصلاح اختلالات ليپوپروتئين ها، رژيم هاي غذايي متفاوت و داروهاي شيميايي و گياهي متعددي وجود دارند. از بين گياهان دارويي سير (گارليك) از زمان هاي قديم جهت كنترل ديابت و كاهش ليپيدهاي خون و فشار خون مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نيز بررسي هاي متعددي جهت تاييد فوايد سير در حال انجام مي باشد.
در اين مطالعه اثرات گارسين كه نوعي از فرآورده هاي سير موجود در كشور مي باشد بر روي ليپيدهاي سرم، قند خون و فشار خون بيماران ديابتي نوع بالغين مورد بررسي قرار گرفت. از بين بيماران ديابتي 45 بيمار كه مبتلا به هيپرليپيدمي بودند انتخاب گرديدند. اين بيماران به مدت 4 هفته تحت درمان با قرص گارسين روزي سه عدد قرار گرفتند. ليپيدهاي سرم، قند خون و فشار خون بيماران هنگام شروع مطالعه و در پايان مطالعه اندازه گيري گرديد. در اين بررسي سعي شد تا اثرات سير با توجه به سن، جنس، طول مدت ديابت و BMI مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج بدست آمده به ترتيب زير بود:
1- سير بصورت معني دار موجب كاهش فشار خون سيستوليك و دياستوليك به ترتيب به ميزان 10.15 و 3.5 (mmHg) و كاهش Chol و LDL به ترتيب به ميزان 18.6 و 15.7 ميليگرم در دسي ليتر گرديد.
2- ارتباط معني داري بين سن بيماران و پاسخ به سير در مطالعه وجود داشت بدين صورت كه سير موجب كاهش بارزتري در فشار خون سيستولي و دياستولي، كلسترول توتال و LDL در سن بالاتر يا مساوي 50 سال گرديد.
3- رابطه بين جنس و پاسخ به سير در مطالعه معني دار بود به اين ترتيب كه سير موجب كاهش بيشتري در فشار خون سيستولي و دياستولي و LDL و افزايش بيشتري در HDL در زنان شد.
4- ارتباط معني داري بين BMI و پاسخ به سير مشاهده شد بطوري كه سير موجب كاهش واضحتري در فشار خون سيستولي، FBS، Bs2hPP، Chol و LDL در BMI?30 گرديد.
5- بين طول مدت ابتلا به ديابت و پاسخ به سير ارتباط معني داري وجود داشت، به اين ترتيب كه سير موجب كاهش بارزتري در فشار خون سيستولي و دياستولي، FBS، Chol و LDL در گروه با ابتلا كمتر از 5 سال مي گردد.
بنابراين مي توان از قرص سير (گارسين) در درمان بيماران ديابتي، هيپرليپيدميك و هيپرتانسيو استفاده نمود.
كلمات كليدي: