بررسي سرطانهاي روده بزرگ در استان آذربايجان غربي از سال 1366 تا 1370

نويسنده: كاظم عبدي، ذبيح ا... سليماني، يحيي محمودي
استاد راهنما: قدوسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1371/07/30
مدرك: دكترا طب
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: