بررسي تاثير ويتامين E و زنجبيل بر تغييرات ايجاد شده در ديواره روده كوچك در اثر ديابت در موش رت

نويسنده: سيده بهاره درواري، فاطمه بهتاج، آنيتا پور شهبازي
استاد راهنما: عليرضا شرپور
استاد مشاور: فيروز قادري پاكدل، بهروز ايلخاني زاده
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ارومیه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: