بررسي ديابت در اطفال

نويسنده: رضا حديدي، جعفر كياست فر، صمد اسماعيل زاده
استاد راهنما: نادر پاشاپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا طب
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: