شيوع HBsAg در جمعيت فعال و به ظاهر سالم اروميه و حومه در طي سال 1365

نويسنده: فرزانه فلاح تفضلي
استاد راهنما: مجيدپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/07/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: