بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان اروميه در مورد پيشگيري از HIV/AIDS در سال 1383

نويسنده: فرهاد ميرزائي
استاد راهنما: ناصر قره باغي
استاد مشاور: رحيم نژاد رحيم، صلاح الدين زاهدي
تاريخ دفاع: 1383/10/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ارومیه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: