بررسي سطح آگاهي دختران دانشجوي غير پزشكي در مورد بيماري HIV/AIDS

نويسنده: سولماز محمود زاده، الناز زرين قلم
استاد راهنما: نژاد رحيم
استاد مشاور: قره باغي، يكتا
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: