مطالعه و بررسي انواع لنفوم در پرونده هاي آقاي دكتر عيشي تا تاريخ 30/10/75

نويسنده: محمد علي مشكيني، حسن رضائي
استاد راهنما: علي عيشي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: