عفونت HIV و بررسي 23 مورد مثبت و راههاي كنترل

نويسنده: سيامك چراغي
استاد راهنما: محمد رضا شريعت زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا طب
دانشگاه: ، دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي
چكيده:
كلمات كليدي: