سل ريوي- اپيدميولوژي سل در بيماران مراجعه كننده به مركز مبارزه با سل ريوي

نويسنده: محمد حسيني، رباب فرحناد
استاد راهنما: علي صادقي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: