بررسي آب آشاميدني و پروژه لوله كشي قريه شفيع آباد منطقه قزوين

نويسنده: محمد تقي قاسمي
استاد راهنما: غياث الدين
استاد مشاور: شريعت، رازقي
تاريخ دفاع: 1359/04/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آب يكي از بزرگترين مواهبي است كه خداوند به بشر ارزاني داشته است. مهمترين و در عين حال حياتي ترين نقشي كه اين ماده طبيعي در زندگي بشر دارد استفاده از آن بعنوان شرب مي باشد كه بدون آن زندگي امكان پذير نيست. آبي كه به عنوان آشاميدن بكار مي رود معمولاً به همان صورتي كه در طبيعت وجود دارد نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد زيرا آلوده به ميكروب ها و مواد گوناگون مي باشد لذا بايد قبل از مصرف مورد تصفيه و بهسازي قرار گيرد. در ايران تهيه آب سالم و بهداشتي در روستاها در حال حاضر بعهده وزارت بهداري و بهزيستي مي باشد. بر اين اساس نگارنده جهت بررسي منابع آب موجود در روستاي شفيع آباد از قراء قزوين و ارائه يك پروژه لوله كشي جهت تامين آب آشاميدني اين روستا با همكاري وزارت بهداري و بهزيستي مشغول گرديد. اين مطالعه شامل بررسي منابع آب موجود در محل، انتخاب يك منبع جهت تامين آب مشروب بررسي آب از لحاظ قابليت شرب، موقعيت جغرافيائي و زمين شناسي منطقه، جمعيت شناسي، محاسبه هيدروليكي جهت طرح شبكه و برآورد هزينه مي باشد كه در فصول مختلف درج شده است.
پروژه ارائه شده جهت تامين آب آشاميدني اين روستا كه در حال حاضر حدود 480 نفر جمعيت دارد 20 ساله در نظر گرفته شده است كه طي اين مدت جمعيت به 790 نفر افزايش مي يابد. منبع آب انتخاب شده جهت تامين آب مشروب يك چاه گالري دار مي باشد، كه آبدهي آن 160 متر مكعب در شبانه روز مي باشد. جهت ذخيره و تامين فشار لازم در شبكه از يك منبع هوائي به گنجايش 20 متر مكعب و ارتفاع 18 متر استفاده شده است. متوسط مصرف روزانه 100 ليتر در نظر گرفته شده است. و شبكه توزيع بر اساس حداكثر مصرف ساعتي طرح شده است.
اين شبكه بر اساس 100% انشعاب خصوصي طرح ريزي شده است. در طرح 9 شير برداشت عمومي نيز در نظر گرفته شده است. شبكه توزيع از 1100 متر لوله گالوانيزه 2 و3 اينچ تشكيل شده است و محاسبات هيدروليكي بر مبناي جدول هيزن ويليام و ضوابط پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني با توجه به خصوصيات مملكتي و محلي انجام گرفته است. در پايان نيز هزينه لازم جهت اجراي طرح با توجه به استانداردهاي سازمان برنامه و بودجه برآورده شده است.
كلمات كليدي: