بررسي شيوع +HBSAg در بيماران بستري شده بعلت زردي در مركز آموزشي درماني 5 آذر طي سالهاي 82-1380

نويسنده: فرزاد مسيحا
استاد راهنما: بهناز خدابخشي
استاد مشاور: ناصر بهنام پور
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي گلستان، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: هپاتيت B يك بيماري ويروسي است كه بيشترين راه انتقال آن پارنترال، تماس نزديك جنسي و ... است شايعترين علامت هپاتيت B يرقان باليني است به معني زرد شدن رنگ پوست، صلبيه و غشاهاي مخاطي به علت افزايش بيلي روبين است. علل زردي متفاوت است و دلايل متنوعي دارد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع +HBSAg در بيماران بستري شده به علت زردي در مركز آموزشي درماني 5 آذر طي سالهاي 82-1380 است.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع مطالعه مشاهده است كه به روش مقطعي انجام شده است پرونده بيماران بستري شده بعلت زردي در سه سال 82-1380 سرشماري شده و مورد بررسي قرار داديم و اطلاعات مورد نياز خارج شده و سپس داده ها را با نرم افزار آماري SPSS10 تجزيه و تحليل نموديم.
نتايج: در اين مطالعه 192 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه 63 نفر (23.8%) زن و 129 نفر (67.2%) مرد بودند. 52 نفر (27.1%) بيماران مبتلا به هپاتيت حاد B بودند از اين تعداد 10 نفر (19.2%) زن بودند و 42 نفر (80.8%) مرد بودند و 7 نفر (3.6%) دچار هپاتيت حاد C بودند، از اين تعداد هر 7 نفر (100%) مرد بودند. در اين مطالعه بيشترين علت زردي انسدادي بوده است و هپاتيت ويروسي در درجه دوم قرار داشته است.
كلمات كليدي: HBSAg، زردي، بستري شده