بررسي توزيع طوايف مختلف نژاد تركمن در مبتلايان به سرطان مري در شرق تركمن صحرا (82-1380)

نويسنده: محمد سخاوي
استاد راهنما: شهريار سمناني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي گلستان، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: سرطان مري يكي از شايعترين سرطانها در سطح جهان مي باشد كه تفاوتهاي بسيار زياد در الگوي جغرافيايي و فرهنگي نقش عوامل محيطي و ژنتيكي را در اتيولوژي آن مطرح مي كند. با توجه به شيوع بالاي اين بيماري در شرق استان گلستان و تفاوتهاي موجود در نحوه زندگي و رفتار اقوام مختلف تركمن بر آن شديم تا به بررسي توزيع طوايف نژاد تركمن در مبتلايان به سرطان مري در اين ناحيه بپردازيم.
مواد و روشها: مطالعه توصيفي-تحليلي حاضر به صورت مقطعي روي كليه بيماران تركمن مراجعه كننده به كلينيك تخصصي گوارش و كبد اترك گنبد طي سالهاي 82-1380 كه تشخيص سرطان مري در آنها با اندوسكوپي و بيوپسي به اثبات رسيده بود انجام شد. اطلاعات فردي بيماران، مشخصات تومور و آدرس و تلفن آنها ثبت شده و با مراجعه به افراد و همكاري يكي از جامعه شناسان تركمن، طايفه هر يك از بيماران مشخص گرديد. رعايت اصول اخلاقي مد نظر مجريان طرح بوده است.
داده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزار آماري SPSS-10 و با كمك تستهاي آماري كاي دو، One-way ANOVA و تعيين نسبت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معناداري آزمون a=0.05 در نظر گرفته شد.
كلمات كليدي: