بررسي رابطه دانسيته استخوان مهره ها و پهناي كورتكس منديبول در زنان يائسه

نويسنده: سيد سينا احمدي
استاد راهنما: زهرا سيد بنكدار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكتراي عمومي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: استئوپوروز معمولا بيماري بدون علامتي است مگر آنكه باعث شكستگي استخوان شود. يكي از موثرترين روشهاي تشخيص آن آزمايش Dual Energy X-Ray Absorptiomery)DEXA) است كه در آن (BMD(Bone Mineral Density و كميت آماري T-Score براي نواحي مورد آزمايش مشخص مي شود. اين بيماري باعث تغيير در استخوانهاي فكين مي شود كه در مواردي قابل مشاهده توسط دندانپزشك است. ما در اين مطالعه به دنبال بررسي رابطه بين پهناي كورتكس منديبول با BMD و T-Score بوديم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه 51 خانم يائسه انتخاب شدند كه همگي آزمايش DEXA از ناحيه مهره هاي كمري L2-L4 و راديوگرافي پانوراميك داشتند. اين افراد بر مبناي عدد T-Score و طبقه بندي WHO به 3 گروه تقسيم شدند. 1) نرمال، 2) استئوپنيك و 3) استئوپوروتيك. سپس از روي گرافي پانوراميك افراد پهناي كورتكس تحتاني منديبول در ناحيه سوراخ چانه اي اندازه گيري شد و اين عدد همراه با اعداد BMD و T-Score موجود در آزمايش DEXA آنها بررسي شد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان داد كه ميانگين پهناي كورتكس منديبول در زنان يائسه نرمال 4.8 ميليمتر و در مبتلايان به استئوپني 3.8 ميليمتر و در مبتلايان به استئوپوروز 2.7 ميليمتر بوده است. ضريب همبستگي پهناي كورتكس با BMD و T-Score به ترتيب 0.896 و 0.903 به دست آمد. رگرسيون پنهاي كورتكس با BMD و T-Score هم معني دار شد. (p<0.001).
بحث و نتيجه گيري: پهناي كورتكس منديبول در زنان نرمال، استئوپنيك و استئوپوروتيك با هم اختلاف معني دار داشت. (p<0.001)
پهناي كورتكس منديبول با BMD و T-Score همبستگي بالايي دارد. (تقريبا برابر 0.9)
براساس رگرسيون نتايج بدست آمده مي توان با داشتن پهناي كورتكس منديبول (MCW) ميانگين BMD و T-Score را با 95%= Confidence Interval با فرمولهاي زير پيشگويي كرد:
DMD=0.305+0.174 MCW
T-Score=-6.846+1.402 MCW
براين اساس دندانپزشكان مي توانند اولين كساني باشند كه به بيماري استئوپوروز در زنان يائسه از روي گرافي پانوراميك مشكوك شوند و بيمار را جهت آزمايشات تكميلي به پزشك متخصص ارجاع دهند.
كلمات كليدي: استئوپوروز، استئوپني، زنان يائسه، كورتكس استخوان منديبول، آزمايش DEXA، گرافي پانوراميك