كامپيوتر و ضربه آب

نويسنده: فرهاد مهدمينا
استاد راهنما: ناصر رازقي
استاد مشاور: محمودي، شريعت، غياث الدين، مصداقي نيا
تاريخ دفاع: 1362/12/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: ضربه ناشي از تغييرات سرعت آب كه در لوله هاي تحت فشار هيدروليكي ايجاد مي گردد ناشي از تغييرات مختلفي در سيستم مي باشد. يكي از مهمترين اين تغييرات از كارافتادن ناگهاني تلمبه ها در خطوط لوله تحت پمپاژ مي باشد.
محاسبات ضربه از طريق سمي و خطا انجام مي گيرد و بهمين دليل بسيار وقت گير و خسته كننده است. بنابراين پيداكردن روشي سريع و دقيق و ضروري مي باشد.روش ترسيمي ضربه آب بهترين متد دستي حل ضربه مي باشد.
در اين بررسي روش ترسيمي حل ضربه آب پس از قطع نيرو در خط لوله يكنواخت تحت پمپاژ مجهز به شير يكطرفه و با در نظر گرفتن افت فشار هيدروليكي به يك برنامه كامپيوتري به زبان فرترن تبديل گرديده كه با استفاده از آن مي توان با سرعت و دقت ضربه آب را بدست آورد. اطلاعاتي كه لازم است جهت محاسبات به كامپيوتر داده شوند عبارتند از مشخصات كامل موتور پمپها در محدوده كاركرد معمولي تلمبه و مشخصات لوله، در مقابل كامپيوتر مقدار ضربه آب را همراه با زمان وقوع و سرعت آب در لوله در آن لحظه محاسبه كرده و ارائه مي دهد. اين محاسبات در نقاط مختلف خط لوله مي تواند انجام گيرد.
ورودي جهت اين برنامه بصورت كارت پانچ شده و خروجي بصورت كاغذ تايپ شده مي باشد.
طرز دادن اطلاعات به كامپيوتر در ضميمه 2 و برنامه بطور كامل درضميمه 4 موجود مي باشد.
كلمات كليدي: