بررسي ميزان متوسط هزينه درمان سرپايي يك بيمار ديابتي در مركز تحقيقات ديابت اصفهان در سال 1373

نويسنده: مريم صالح، زهرا ملايري خواه لنگرودي
استاد راهنما: مسعود اميني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/06/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: تشخيص و درمان و نوتواني بيماران ديابتي كه 2-1% افراد جامعه را دربر مي گيرد هزينه بسياري را به اين افراد و سيستم بهداشتي جامعه تحميل مي كند كه در اين تحقيق به بررسي بخشي از كل هزينه درمان كه شامل ويزيت و داروي مصرفي اعم از قرص يا انسولين و آزمايشات (قند، اوره، اسيداوريك، كلسترول، تري گليسريد، كامل ادرار و كراتي نين) مي باشد پرداخته ايم و هزينه آموزش و هزينه هاي مربوط به تشخيص بيماري و همنطور هزينه بستري شدن بيماران و هزينه صرف شده جهت عوارض بيماري در اين مطالعه بررسي نشده است بدين منظور 416 نمونه از 3000 پرونده افراد ديابتي در مركز تحقيقات ديابت اصفهان به صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شده اند و موارد فوق (ويزيت ...) در مورد هر فرد بررسي گرديد و متوسط هزينه درماني سرپايي هر فرد ديابتي در مركز به تفكيك نوع درمان اعم از قرص، انسولين و رژيم درماني محاسبه گرديد و همين طور متوسط هزينه مصرف قرص، انسولين، آزمايشات در هر فرد در سال 1373 محاسبه گرديد كه نتايج آن در زير خلاصه شده است.
متوسط هزينه درمان سرپايي كه بيمار ديابتي كه انسولين مصرف مي كند 82908.97 ريال
متوسط هزينه درمان سرپايي يك بيمار ديابتي كه قرص مصرف مي كند 45413.3 ريال
متوسط هزينه درمان سرپايي يك بيمار ديابتي تحت رژيم درماني مي باشد 20198.4 ريال
متوسط هزينه درمان سرپايي هر بيمار ديابتي 52389.08 ريال
متوسط هزينه مصرف انسولين در هر بيمار ديابتي 19819.77ريال
متوسط هزينه مصرف قرص در هر بيمار ديابتي 6387.5 ريال
متوسط هزينه آزمايشات در هر بيمار ديابتي 18911.8ريال مي باشد.
نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج تحقيقات ساير كشورها تقريبا مشابه و يكسان مي باشد.
كلمات كليدي: