ديابت و درمان آن

نويسنده: كمال سيد فروتن
استاد راهنما: نجات اله يعقوب زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1349/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: