IUFD و رابطه آن با هيپرتانسيون، ديابت، ناسازگاري RH

نويسنده: غلامرضا عليخاني
استاد راهنما: علي اكبر طاهريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1367/02/31
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: