ارتباط بين ديابت و CVA (حوادث عروقي مغز)

نويسنده: سيد فخرالدين صدر
استاد راهنما: مسعود اميني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/11/01
مدرك: تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: بيماري ديابت جزء شايعترين بيماريهاي متابوليك است. وفور آن در ايران درست شناخته نشده است، اما وفور آن در اغلب جوامع بين يك تا دو درصد از مردم مي باشد. بنابراين در كشور ما نزديك به يك ميليون نفر بيمار ديابتي خواهيم داشت. با اين تعداد بيمار اطلاعات در مورد اين بمياري و عوارض آن بايد به اندازه كافي باشد. عوارض متعددي از اين بيماري شناخته شده است.
هدف از انتخاب اين موضوع و تحقيق در مورد ارتباط بين ديابت CVA اين بود كه عليرغم اطلاعات زيادي كه در مورد ديابت و عوارض آن وجود دارد بخصوص در مورد عوارض ماكروواسكولر بررسي و تحقيق كمتري در ارتباط اين دو بيماري شده است. براي مثال عوارض چشمي و كليوي ديابت به مقدار زيادي شناخته شده است و آمارهاي فراواني در مورد آنها آمده است. ولي در مورد وقوع CVA در اين بيماران به نسبت آمار كمتري در كتابها آمده است. بخصوص در مراكز تحقيقاتي كشور ما. در اغلب رفرانسها فقط از شيوع CVA در اين افراد صحبت شده است و تا حدي هم از مرگ و مير بالاي اينها ولي اطلاعات دقيق تري داده نشده است. از طرفي بيماري CVA يك بيماري ناتوان كننده است كه در بسياري از موارد منجر به اختلالات دائمي در سيستم حركتي بدن مي گردد. بنابراين شناختن ريسك فاكتورهاي آن از جمله ديابت و راههاي معالجه آن تا حد زيادي مي تواند از وقوع اين بيماري بكاهد كه اين امر در كشورهاي پيشرفته امروزه مورد توجه قرار گرفته و به همين دليل شيوع بيماري CVA رو به كاهش است. براي پيدايش اين ارتباط دو راه وجود داشت. يا بيماران ديابتي را مورد مطالعه قرار داده و يا بيماران CVA را بررسي كنيم. بررسي بيماران ديابتي اگر هدف بود شايد به اندازه كافي به CVA برخورد نمي كرديم، چون كه اغلب موارد اينها به علت ساير عوارض در بخشهاي داخلي بستري مي شوند. از اين جهت براي اينكه پي به ارتباط كافي بين آنها ببريم از بيماران CVA استفاده كرده ايم و سپس با استفاده از مطالعه پرونده هاي اينها بطور تصادفي Random درصد افراد ديابتيك استخراج شد. بررسي بر روي بيماران بستري شده در بخش اعصاب به مدت دو سال بود كه نتايج آن در فصول بعدي ارائه مي گردد.
از طرفي به علت بررسي هاي كافي روي اين بيماران اطلاعات دقيقي در اينجا وجود نداشت، مگر يك بررسي كه در بين سالهاي 61 تا 64 بر روي تعداد 200 بيمار CVA به عمل آمده كه آماري حدود 19 درصد بيماران را ديابتي ها تشكيل داده اند. ولي در اين بررسي وفور آن بيشتر بوده و حدود 27.5 درصد بيماران را افراد ديابتي تشكيل مي داده اند. به هر حال بررسي هاي ديگر هم لازم است تا آمار متعددي در اين زمينه داشته باشيم و بعد از روي آن بتوانيم اطلاعات دقيق تري كسب كنيم. اهداف فرعي اين بررسي عبارت بود: از اختلاف مرگ و مير و پيش آگهي بيماران و ساير عوارضي كه در حين CVA پيدا مي شود در بين افراد ديابتي و غير ديابتي.
كلمات كليدي: