مقايسه اثر ويتامين C خوراكي و جمفيبروزيل در افزايش HDL سرم بيماران ديابتي تيپ 2

نويسنده: منصور سياوش دستجردي
استاد راهنما: مسعود اميني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: فوق تخصصي غدد و متابوليسم بالغين
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: نقش HDL به عنوان كاهنده خطر بيماريهاي قلبي عروقي شناخته شده است. اثر مفيد HDL بر ضد آترواسكلروز با برگرداندن كلسترول از بافتها به كبد و عملكرد آنتي اكسيداني اعمال مي شود. برخي مطالعات نقش آنتي اكسيدانها، از جمله ويتامين C، در بهبود اختلالات ليپيدي خون مثل كاهش LDL، افزايش HDL و كاهش اكسيداسيون HDL را نشان داده اند. مطالعه حاضر به منظور مقايسه ميزان تاثير ويتامين C و جمفيبروزيل در افزايش HDL سرم بيماران ديابتي تيپ 2 طراحي شده است.
روشها و مواد: اين طرح بصورت كارآزمائي باليني متقاطع يك سو كور در بيماران ديابتي تيپ 2 انجام گرديد. شركت كنندگان بطور تصادفي منظم به سه گروه تقسيم شدند. پس از يك ماه اصلاح رژيم غذائي و تغيير شيوه زندگي، روزانه به افراد گروه 1000mg A ويتامين C، به افراد گروه 600mg Bجمفيبروزيل و به افراد گروه C نيز 1000mgويتامين C و 600mgجمفيبروزيل داده شد. شش هفته بعد، گروههاي A و B وارد مرحله washout به مدت يك ماه گرديدند، و سپس برنامه درماني اين دو گروه معكوس گرديد. افراد هر سه گروه در چهار مرحله تحت بررسي ليپيدهاي سرم قرار گرفتند.
نتايج: از 233 بيمار ارجاع شده 67 بيمار جهت ورود به طرح پذيرفته شدند. 46 بيمار (به ترتيب 18، 14 و 14 نفر در گروه هاي B,A و C) تا خونگيري نوبت دوم پيگيري شدند. ميانگين افزايش HDL در گروه هاي B, A و C به ترتيب برابر 3، 6، 4، 4 و 0، 5 mg/dl است كه اين ميزان از نظر آماري معني دار مي باشد. (P به ترتيب 0.02، 0.01 و 0.03) در گروه هاي جمفيبروزيل و درمان تركيبي كاهش TG، كلسترول و LDL نيز مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: مطالعه ما بيان مي كند ويتامين C قادر به افزايش بارز سطح سرمي HDL است ليكن در حضور ساير اختلالات ليپيدها مثل افزايش TG و كلسترول، درمانهاي ديگر از جلمه جمفيبروزيل تاثير مناسب تري دارند.
كلمات كليدي: