بررسي آنمي در بيماران ديابتي

نويسنده: احمد برومند، محمد افخمي اردكاني
استاد راهنما: جمشيد سارنج
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/05/01
مدرك: دكتراي تخصصي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ديابت يك بيماري شايع در جامعه است و آنمي بعنوان عارضه آن در بسياري از بيماران مشاهده مي شود. اكثرا اين آنمي را به نفروپاتي ديابتي مربوط دانسته و متناسب با نارسائي كليه درمان مي كنند. در صورتي كه بسياري از بيماران قبل از رسيدن به مرحله نفروپاتي ديابتي دچار آنمي مي باشند. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي شيوع آنمي در بيماران ديابتي و دقت در علل احتمالي اينگونه آنمي مي باشد كه مي تواند در درمان بيماران ديابتي كمك موثري باشد. نتايج احتمالي مورد نظر به اين ترتيب است كه با تعيين و تشخيص نوع آنمي در بيماران ديابتي و علل احتمالي آن تاثير مثبت در سير بيماري زمينه اي خواهد داشت.
كلمات كليدي: