سودمندي بركه تثبيت بطور سري در تصفيه فاضلاب پولادشهر

نويسنده: فهيمه عرب
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: رازقي، شريعت، غياث الدين، مصداقي نيا، خليلي
تاريخ دفاع: 1361/06/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: بركه تثبيت فاضلاب بعنوان يكي از اقتصادي ترين روشها براي تصفيه فاضلاب بخصوص در مناطق كم درآمد، خشك و كم آب دنيا توصيه مي شود. در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك و حتي در شهرهاي بزرگ مي توان از اين روش براي تصفيه فاضلاب استفاده كرد. سيستم بركه تثبيت فاضلاب نياز بوسايل فني و افراد متخصص نداشته و پساب حاصل از بركه ها را مي توان در كشاورزي استفاده نمود يا بدون هيچ مخاطره اي در رودخانه تخليه كرد.
بمنظور بررسي چگونگي سودمندي بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري تصفيه خانه فاضلاب پولادشهر مورد بررسي قرارگرفت. تصفيه خانه پولادشهر از 18 بركه تشكيل شده است كه بصورت 2 سري عمل مي كنند. زمان ماند در اين تصفيه خانه كه در 3 كيلومتري شهر قرار دارد بيست و چهار روز وبار مواد آلي 36/8 گرم در متر مربع در روز مي باشد. سطح كل حوضچه ها 149500 متر مربع و حجم آن 288850 متر مكعب مي باشد. فاضلاب پولادشهر پس از عبور از شبكه اصلي وارد محدوده تصفيه خانه مي شود و در محل ورود به پمپ خانه از يك شبكه اشغالگير عبور مي نمايد كه مواد درشت در جلوي شبكه اشغالگير مانده و بداخل پمپ خانه نمي رود سپس فاضلاب بوسيله 3 عدد پمپ غوطه ور بداخل بركه ها پمپاژ مي شود. دبي فاضلاب ورودي باين تصفيه خانه 500 متر مكعب در ساعت مي باشد. با توجه به اين مسئله مقدار متوسط فاضلاب سرانه براي هر نفر 600 ليت درشبانه روز مي باشد و در طرح فاضلاب توليد شده براي هر نفر در شبانه روز 250 ليتر در نظر گرفته شده است علت افزايش توليد سرانه فاضلاب براي هر نفردر شهر را مي توان نداشتن كنتور آب در منازل و ادارات ذكر نمود.
ميانگين BODو COD كه دو پارامتر مهم فاضلاب مي باشند در فاضلاب خام بترتيب 19/101و 76/153 ميلي گرم در ليتر و در پساب بركه تثبيت 1/ 28و 97/57 ميلي گرم در ليتر بودند كه
23/72و 29/62 درصد كاهش داشته اند كه با توجه باين مسئله كه آزمايشها روي پساب صاف نشده و حاوي جلبك انجام شده است اين ميزان كاهش نشان دهنده عملكرد خوب بركه هاي تثبيت مي باشد.
ازت آلي كه يكي از پارامترهاي مهم فاضلاب مي باشد و مقدار متوسط آن در فاضلاب خام 28 ميلي گرم در ليتر و در پساب تصفيه شده 72/7 ميلي گرم در ليتر مي باشدكه 42/72 درصد كاهش يافته است.
منحني تغييرات ماهيانه اكسيژن محلول نشان مي دهد كه معمولاً كمترين مقدار اكسيژن محلول در حوضچه ها در ماه آذر و بيشترين مقدار آن در ماه تير مي باشد. فاضلاب تصفيه شده در اين تصفيه خانه براي آبياري زمينهاي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد و مازاد پساب بركه ها به كانال زه كش سوكرا ريخته مي شود.
از نظر اقتصادي هزينه اين نوع سيستم تصفيه براي هر نفر 5/67 ريال مي باشد كه علاوه بر آن ماهيانه مبلغ 35 ريال نيز مخارج نگهداري و اداره تصفيه خانه مي گردد كه در مقايسه با هزينه سيستم لجن فعال بسيار مقرون بصرفه مي باشد.
بطور كلي با توجه به آزمايشها و نتايج حاصله اين نوع تصفيه خانه براي تصفيه فاضلاب پولادشهر مناسب مي باشد و از نظر اقتصادي و همچنين در جهت قطع وابستگي نيز سودمند مي باشد.
كلمات كليدي: