بررسي حذف فلزات سنگين (V,pb,Ni,Hg,Fe,Cr,Co,Cd,As) از پسابهاي صنعتي توسط جلبكها

نويسنده: كاميار يغمائيان
استاد راهنما: سيد محمود شريعت، منصور غياث الدين
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1380/05/15
مدرك: Ph.D مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فلزات سنگين از عوامل آلاينده سمي در محيط زيست هستند. يكي از روشهاي مهم براي حذف فلزات سنگين، جذب بيولوژيكي مي باشد. استفاده از ميكروگانيسمهاي مختلف از جمله جلبكها بسيار اهميت يافته اند. در اين پژوهش تحت عنوان بررسي حذف فلزات سنگين توسط جلبكهاي مختلف پس از نمونه برداري، تشخيص، انتخاب گونه هاي جلبك سلولهاي زنده جلبكهاي كلرلا، سندسموس، كروكوكوس، پالملا و اولوتريكس و سلولهاي غير زنده جلبكهاي ماكروي دريايي به نام سارگاسوم و اولوا انتخاب شدند. اين جلبكها به طور مجزا با فلزات سنگين مختلف؛ ,As, V,Pb, Ni Hg,Fe,Cr,Co,Cd و با غلظتهاي مختلف در سيستم منقطع و پيوسته تماس داده شدند.
نتايج پژوهش نشان داد كه جلبكهاي كلرلا، سندسموس و كروكوكوس در مورد بيشتر فلزات Cr,Co,Cd, As, Pb,Ni, Hg, Fe جذب قابل توجهي داشته اند كه در بسياري موارد بيش از 90% گزارش شده است. جلبك پالملا در مورد برخي از فلزات مثل Pb, Fe, Cr, Cd جذب قابل قبولي داشته است. جلبك اولوتريكس عليرغم مقاومت بالا در محيط جذب قابل قبولي نداشته است. در بين جلبكهاي دريايي، سارگاسوم جذب بسيار بيشتري در مقايسه با جلبك اولوا نشان داده است.
نتايج نشان داد كه عوامل جلبك، غلظت فلز و سيستم در ميزان جذب تاثير دارند و اختلافهاي ناشي از اين عوامل با اطمينان 90 درصد معني دار بود و عامل فلز در مقايسه با ساير عوامل بيشترين اثر را در ميزان جذب داشت.
بررسيها نشان داد كه بيشتر جلبكهاي مورد آزمايش در طي 15 تا 30 دقيقه حداكثر جذب مي رسند و تنها جذب كبالت، آهن و كادميم در زمان طولاني تري رخ مي دهد. بالاخره تماس جلبكها با فاضلاب نيروگاهي مشخص نمود كه جذب قابل توجهي از مخلوط فلزات رخ مي دهد و كشت مخلوط بهتر از كشت منفرد پاسخ مي دهد.
كلمات كليدي: