بررسي اثر اسپيرونولاكتون بر روي (Heart Rate Variability (HRV در بيماران ديابتي

نويسنده: نوشين حاتم پور
استاد راهنما: حيدري، سيد محمد هاشمي، معصومه صادقي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/03/01
مدرك: دكتراي تخصصي قلب و عروق
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ديابت شيرين شايعترين بيماري اندوكرين است. با افزايش شيوع ديابت شيرين در سراسر جهان انتظار مي رود كه اين بيماري همچنان يكي از علل اصلي بيماري زايي و مرگ و مير باقي بماند. كاهش HRV يك علامت هشدار دهنده در نوروپاتي ديابتيك مي باشد. در مطالعات متعددي اسپيرونولاكتون باعث بهبود HRV و كاهش مرگ و مير در بيماران Congestive Heart Failure (CHF) شده است. اما اثر اسپيرونولاكتون بر روي HRV در بيماران ديابتي شناخته شده نمي باشد. اين مطالعه جهت بررسي اثر اسپيرونولاكتون بر روي HRV در بيماران ديابتي انجام شده است. مواد و روشها: اين مطالعه بر روي 80 بيمار ديابتي با نوروپاتي اتونوم در مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان در تابستان و پائيز 1383 انجام شد. HRV پايه به وسيله دستگاه Valiance ساخت شركت بيومديكال (B.M.S) آمريكا سال 2000 و با 2 روش Frequency Domain و Time Domain در شرايط يكسان انجام شد. سپس بيماران به صورت راندوم در 2 گروه شاهد و مورد قرار گرفته و به يك گروه پلاسبو و به گروه ديگر اسپيرونولاكتون 25mg روزي 2 بار به مدت 2 ماه داده شد و HRV مجددا چك شد. يافته ها به وسيله نرم افزار SPSS آناليز شد و سپس به كمك آزمونt ، t-pair ، Wilcoxon و Mann-Whitney، HRV قبل و پس از درمان مقايسه شد و p<0.05 معني دار بود.
نتايج: در انتهاي مطالعه، تعداد 62 بيمار، 33 نفر از گروه مورد و 29 نفر از گروه شاهد مورد بررسي نهايي قرار گرفتند. طبق آزمون t و آزمون Mann-Whitney پارامترهاي HRV تفاوت معني دار بين گروه مورد و شاهد نداشت. همچنين پارامترهاي HRV در بين افراد هر گروه نيز با آزمون t-pair و Wilcoxon تفاوت معني دار پيدا نكرد.
بحث: برخلاف مطالعات قبلي انجام شده در بيماران CHF، اسپيرونولاكتون نه تنها باعث بهبود HRV در بيماران ديابتي نشد بلكه باعث كاهش HRV شد ولي اين كاهش نسبت به گروه پلاسبو معني دار نبود كه اين مطرح كننده اين است كه اسپيرونولاكتون در بيماران ديابتي ممكن است مضر باشد و حتي باعث (Sudden Cardiac Death (SCD شود كه جهت اثبات اين فرضيه نياز به مطالعات متعدد با حجم نمونه هاي بيشتر مي باشد.
كلمات كليدي: Congestive Heart Failure, Heart Rate Variability، ديابت شيرين، نوروپاتي، Time Domain، Frequency Domain، Sudden Cardiac Death