بررسي پروژه آبرساني در روستاي از نوجان شهرستان خمين

نويسنده: سيد محمد رضائي
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: غياث الدين، محمود شريعت، اسدي
تاريخ دفاع: 1360/09/24
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: اهميت آب از نظر بهداشت عمومي كاملاً روشن است و بطور قطع اگر آب پاك و سالم در اختيار مردم نباشد انتظار هر گونه بهداشت صحيح بسيار مشكل بلكه محال است و هر چه كميت آن بهتر باشد پيشرفت بهداشت عمومي مطلوبتر مي گردد.
در اين پايان نامه طرح آبرساني روستاي از نوجان خمين كه اكنون مدت دو سال و نيم است كه از انعقاد قرارداد آن مي گذرد و هنوز 50 درصد كارهاي آن انجام نگرفته است مورد بررسي و ارزشيابي قرارگرفته كه شامل:
مطالعه بر روي چاه آب حفر شده اولي و چاه جديد، بررسي جمعيت، ميزان و چگونگي مصرف آب روستا، بررسي اصول فني روي آن قسمتهايي كه اجرا شده و مشخص نمودن نقايص آن (عمق لوله گذاري- خاك ريزي زير و روي لوله ها- بتن ريزي اطراف شيرهاي برداشت و چاههاي فاضلاب كنارشان- حوضچه هاي شير فلكه) پياده نمودن بقيه نقشه لوله گذاري روستاي روي زمين با كمك
پيمانكار و نظارت دقيق بر اجراي بقيه كارها.
در اين طرح ميزان متوسط مصرف روزانه 150 ليتر در روز با توجه به آداب و سنن و نگهداري دام در منزل و آبياري باغچه ها در نظر گرفته شده است و شبكه توزيع بر اساس حداكثر مصرف ساعتي با توجه به بررسيهاي انجام شده طرح شده است.
شبكه توزيع از 3862 متر لوله گالوانيزه يك تا شش اينچ تشكيل شده، كه از اين مقدار فقط 1017 متر آن كار گذاشته شده است و بقيه آن در شرف كارگذاشتن است و كل هزينه طرح بر اساس فهرست بهاي سال 58 مبلغ 7966492 ريال محاسبه گرديد
كلمات كليدي: