مطالعه ارتباط مورفيسم هاي (rs7903146 (GT ژن TCF7L2 با ديابت شيرين نوع دو در جمعيت آذربايجان شرقي

نويسنده: راحله رودي
استاد راهنما: سيد مجتبي محدث
استاد مشاور: جلال قره سوران، علي اكبر عسگرزاده، مرتضي قوجازاده
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: هدف:اين مطالعه ارتباط الل هاي rs 12255372T و rs7903146T ژن TCF7L2 با ديابت شيرين نوع دو در جمعيت آذربايجان شرقي را مورد بررسي قرار داده است. مواد و روش كار:افراد شركت كننده (117 نفر مورد و117نفر شاهد)دراين بررسي از قوم آذري بوده و از ميان مراجعين به مركز آزمايشگاه استان در طي سه ماه با توجه به معيارهاي تعريفي انتخاب شده اند. از افراد مورد بررسي با چك ليستي تهيه شده كه شامل اطلاعاتي از قبيل سن،جنس،سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي بود ، اطلاعات اخذ گرديد. از هر فرد حدود سه الي چهار سي سي خونگيري شده ودر لوله درپوشدار حاويEDTA ريخته شد.از نمونه هاي خون DNA استخراج شد.تركيبي از روشهاي PCR و RFLP براي بررسي پلي مورفيسم هاي rs 12255372T و rs 7903146T مورد استفاده قرار گرفت. نتايج:تفاوت بين دوگروه مورد وشاهد از نظر جنس،درآمد،سطح تحصيلات و BMI از لحاظ آماري معني دار بوده ولي ميانگين قد و وزن در دو گروه تفاوت معني داري نشان نداد.فراواني الل rs 12255372T در بين دوگروه از لحاظ آماري تفاوت معني داري را نشان داد،اما الل rs 7903146T تفاوت معني داري در گروههاي مورد مطالعه نداشت.
كلمات كليدي: ديابت قندي، ژنتيك پزشكي، Diabetes Mellitus, Genetics,medical