مطالعه ارتباط مورفيسم SNP43 ژن Calpain 10 با ديابت شيرين نوع دو در جمعيت آذربايجان شرقي

نويسنده: فاطمه بحريني
استاد راهنما: سيد مجتبي محدث اردبيلي
استاد مشاور: جلال قره سوران، اكبر علي عسگرزاده، صفر فرج نيا، عليرضا سلطانيان
تاريخ دفاع: 1387/04/16
مدرك: كارشناسي ارشد ژنتيك انساني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: پژوهش حاضر به منظور بررسي همبستگي بين پلي مورفيسم SNP43 و ديابت نوع 2 در جمعيت آذربايجان شرقي انجام گرديده است. در اين مطالعه مورد-شاهدي كه در جمعيت آذربايجان شرقي انجام شد، 101 بيمار ديابتي و 101 فرد غير ديابتي در فاصله سني 40 تا 75 سال انتخاب گرديد. براي انجام اين مطالعه از روش PCR-RFLP استفاده گرديد. در اين مطالعه از يك پرايمر forward 5'-CACGCTTGCTGTGAAGTAATGC-3' و يك پرايمرReverse ، 5'-CTCTGATTCCCATGGTCTGTAG-3' استفاده شد. از آزمون ، تست دقيق فيشر و نسبت بخت (OR) براي ارزيابي همبستگي بين آلل ها و ژنوتيپ هاي SNP43 با بيماري ديابت نوع 2 استفاده گرديد. در مطالعه حاضر، 1.5درصد شركت كنندگان غيرديابتي هموزيگوت آلل A (A/A)، 89.6درصد هموزيگوت آلل G (G/G) و 8.9 درصد افراد هتروزيگوت (A/G) بودند. نتايج بدست آمده نشان داد كه ارتباط معني داري بين آلل G و ديابت نوع 2 وجود دارد p>0.05 اما ارتباطي بين ژنوتيپ هاي SNP43 با ديابت نوع 2 مشاهده نگرديد
(0.05
كلمات كليدي: ديابت قندي غير وابسته به انسولين، ژنتيك, Diabetes Mellitus non-insulin-dependent genetics, Genetics