بررسي تاثير Doxium بر سطح سرمي high sensitivity و Endothelin در بيماران با رتينوپاتي ديابتي

نويسنده: فرزاد حامي عدل
استاد راهنما: عليرضا عندليب، ديما جوادزاده
استاد مشاور: امير قرباني حقجو
تاريخ دفاع: 1387/05/30
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: اين مطالعه كمك كرده است تا اثر كلسيم دوبسيلات روي عروق و رتينوپاتي ديابتي را با كاهش سطحET-1 و hsCRP در بيماران با رتينو پاتي ديابتي مشخص كند. مواد وروشها : 90فردبزرگسال با ديابت تيپ II و رتينوپاتي ديابتي در اين كار آزمايي باليني تصادفي دو سويه كور وارد شدند،كه به صورت تصادفي به دو گروه مورد وشاهد تقسيم شدند،سن و جنس بين دو گروه به صورت تصادفي و برابر در مدت 17 ماه در بيمارستان نيكو كاري تبريز و مركز كلينيكي شيخ الرئيس تقسيم شد.درمان با كلسيم دوبسيلات mg 500 روزانه در گروه مورد در مدت سه ماه انجام شد و سطح سرمي ET-1 و hsCRPدر تمام بيماران قبل و بعد از تجويز كلسيم دو بسيلات مشخص و بين دو گروه مقايسه شد. نتايج : نود بيمار با رتينو پاتي ديابتي شامل 30 مرد و 60 زن با ميانگين سني 7.13 ± 59.18 وارد مطالعه شدند.ميزان متوسط سطح سرمي اندوتلين-1 به طور واضح و معني داري در گروه مورد متفاوت از گروه شاهد،بعد از درمان با دو گزيوم بود( pg/ml 0.30± 0 .36 در مقابل ml/pg0.32±0.69 و p=0.05) و همچنين تفاوت مشخص و معني داري بين متوسط سطح سرمي hsCRP بين دو گروه مورد و شاهد بعد از درمان با دوگزيوم وجود داشت(p=0.006 ; mg/l3.75±4.67 در مقابل 3.28±3.28).همچنين همبستگي معني داري از نظر آماري بين ET-1و hsCRP بعد از درمان در گروه مورد وجود داشت(0.002 =p=0.428 ,rh ).
كلمات كليدي: بيماريهاي شبكيه ناشي از ديابت، دوبسيلات كلسيم، چشم پزشكي