مقايسه پاسخهاي هموديناميك به لوله گذاري داخل تراشه در بيماران ديابتيك و غير ديابتيك

نويسنده: ميترا آقاخاني
استاد راهنما: مسعود پريش
استاد مشاور: لاله كلامي
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه، تعيين پاسخهاي هموديناميك به لوله گذاري داخل تراشه در بيماران ديابتي بود. در يك مطالعه مقطعي و كور شده،30 بيمار ديابتي و 30 بيمار غيرديابتي كه جهت انجام اعمال جراحي چشم پزشكي مراجعه كرده بودند در دو گروه، از نظر تعداد ضربان قلب، فشارخون سيستولي، فشارخون دياستولي و فشار خون متوسط شرياني، در 6 مرحله قبل از بيهوشي، حين لارنگوسكوپي، حين لوله گذاري و در دقايق 1و3و5 بعد از لوله گذاري، مورد بررسي قرار گرفتند. سن، جنس، تاثيرات دارويي، وجود عوارض، وجود نوروپاتي اتونوم قبل از جراحي، طول مدت بيماري و وجود هيپرتانسيون در اين بيماران مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه ما 29 بيمار مونث و 31 نفر مذكر بودند.20 بيمار ديابتي مبتلا به فشارخون بودند و 18 نفر از آنها از داروهاي ضد فشارخون استفاده ميكردند. تعداد 5 بيمار (16/66%) داراي نوروپاتي اتونوم بودند.سن، جنس، طول مدت بيماري، نوروپاتي اتونوم، داروها و هيپرتانسيون، تاثير معني داري بر بروز پاسخهاي هموديناميك نداشتند.تغييرات هموديناميك در هر گروه، معني دار بود ولي اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت.
كلمات كليدي: مطالعه حركت خون, دستگاه عصبي خودكار, لوله گذاري داخل ناي, ديابت قندي