بررسي طرح انجام شده تامين آب آشاميدني روستاي قره باغ اروميه

نويسنده: علي بابا پور
استاد راهنما: ناصر رازقي
استاد مشاور: غياث الدين، شريعت، اسدي
تاريخ دفاع: 1360/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: توسعه بهداشت محيط در سراسر جهان بطور مسلم همراه با فراهم بودن آب بوده است. و هر چه كه كميت آن بيشتر و كيفيت آن بهتر بوده پيشرفت بهداشت عمومي مطلوبتر بوده است.
در اين رساله طرح آبرساني اجرا شده توسط اداره كل تعاون و امور روستاهاي استان آذربايجان غربي در روستاي قره باغ اروميه از مرحله مطالعات اوليه و طرح و اجرا مورد بررسي و ارزشيابي قرارگرفته است.
اين بررسي و ارزيابي شامل:
بررسي مطالعات انجام شده، گزارشات موجود طرح اجرا شده و ارزيابي قسمتهاي مختلف آن، بررسي منابع آب موجود در محل، بررسي جمعيت، ميزان و چگونگيهاي مصرف آب، بررسي اصول فني در طرح اجراشده و مشخص نمودن نقايص آن، تهيه نقشه هاي مربوطه، بررسي اصول هيدروليكي طرح اجرا شده و تهيه و پيشنهاد طرح اجرائي جديد براي روستا با توجه به مطالعات انجام يافته مي باشد كه در5 فصل به تفصيل بيان شده است.
پس از يافتن اشكالات طرح اجرا شده طرحي تهيه شده كه براي تامين آب مشروب روستاي قره باغ اروميه با جمعيت فعلي 2762 نفر بوده و طبق بررسي انجام شده پيش بيني مي شود جمعيت آن به 3565 نفر در 20 سال آينده بالغ شود.
منشاء آب چشمه هاي خارج از آبادي و با آبدهي 5/4 ليتر در ثانيه بوده كه پس از هدايت به دو مخزن سرويس اصلي دو مخزن سرويس فرعي وارد شبكه توزيع شده و در دسترس روستائيان قرار مي گيرد.
در طرح جديد، شبكه توزيع براي انشعاب خصوصي طرح شده و متوسط مصرف روزانه در روستا با توجه به موقعيت محل و آداب و رسوم و آب و هوا 70 ليتر در روز براي هر نفر در نظر گرفته شده و شبكه توزيع بر اساس حداكثر مصرف ساعتي با توجه به بررسيهاي انجام شده طرح گرديده است. شبكه توزيع از 8759 متر لوله گالوانيزه يك تا چهار اينچ تشكيل شده و كل هزينه طرح بر اساس فهرست بهاي سال 59 مبلغ 13192831 ريال محاسبه شده است و محاسبات هيدروليكي بر اساس ضوابط پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني و با توجه به خصوصيات مملكتي و محلي انجام گرفته است ضمناً سعي شده طرح شبكه توزيع جديد با توجه به طرح شبكه قديم انجام گيرد تا بتوان از لوله كشي موجود در زمين نيز استفاده كامل نمود.
كلمات كليدي: