مقايسه مهار سه جانبه سيستم رنينآنژيوتانسينآلدوسترون در درمان نفروپاتي ديابتيك

نويسنده: حكيمه خوشبوي
استاد راهنما: حميد نوشاد عباس پور
استاد مشاور: عليرضا غفاري
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي عمومي پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: مقدمه بر اساس دستورالعمل هاي باليني در مورد بيماري مزمن كليوي همراه با فشارخون بالا، درمان تركيبي با بلوك كننده هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين- آلدوسترون (RAAS) بعنوان خط اول درمان توصيه نمي گردد. با اين وجود، تركيب بلوك كننده هاي RAAS ظاهراً در برخي بيماران جهت حفاظت بهتر كليوي مفيد است. در حال حاضر، بلوك دو و سه جانبه RAAS درچندين مطالعه بررسي شده است. هدف از مطالعه فعلي، مقايسه مهار سه جانبه (ACEI+ARB+ بتابلوكر) ودوجانبه (ACEI+ARB)، RAASدر درمان نفروپاتي ديابتي است. مواد و روشها : در يك مطالعه مداخله اي تجربي، 103 بيمار ديابتي بدون نارسايي مرحله نهايي كليوي(ESRD) در بيمارستان سينا تبريز مدت يك سال بررسي شدند. اين بيماران بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند: گروه A تحت مهار سه جانبه RAAS توسط ACEI+ARB+ بتابلوكر و گروه B تحت مهار دو جانبه توسط ACEI+ARB (و دارونما) قرار گرفتند. متغيرهاي پايه و پس از درمان (پس از 6 ماه) شامل فشارخون، آلبومين ادرار، BUN، كراتينين، سديم، پتاسيم و HbA1C سرم و GFR در دو گروه مقايسه شدند. نتايج : دو گروه از نظر سن، جنسيت و مدت ديابت همسان بودند. كاهش فشارخون، آلبومينوري، BUN و كراتينين بطور معني داري در گروه A در مقايسه با كاهش آنها در گروه B بيشتر بود. GFR در گروه A در مقايسه با گروه B بطور معني داري بيشتر افزايش يافت. از سوي ديگر، كاهش سديم سرم درگروه مهارسه جانبه RAASبطور معني داري كمترو افزايش پتاسيم سرم در اين گروه بطور معني داري بيشتر بود. درصد فراواني هيپركالمي نيز در انتهاي مطالعه در گروه A بطور معني داري بيشتر بود. تغييرات HbA1C بين دو گروه تفاوت معني دار آماري نداشت. نتيجه گيري : بر اساس نتايج مطالعه ما، بلوك سه جانبه RAAS در جلوگيري از نفروپاتي ديابتي مؤثرتر از بلوك دو جانبه است؛ با اين وجود، انتخاب بيماران بايستي به دقت صورت گيرد، زيرا شيوع هيپركالمي در پي بلوك سه جانبه RAAS با اين رژيم درماني بالاست.
كلمات كليدي: نفروپاتي ديابتي، پروتئينوري، سيستم رنين، آنژيوتانسين، آلدوسترون