بررسي ميزان شيوع كبد چرب در بيماران مبتلا به ديابت تيپ دو

نويسنده: رضا ريخته گر
استاد راهنما: خوش باطن
استاد مشاور: علي عسگرزاده
تاريخ دفاع: 1387/04/16
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: