آگاهي و عملكرد بيماران ديابتيك در رابطه با عوارض منجر به جراحي اين عارضه

نويسنده: محمد تقي عظيمي
استاد راهنما: محمد اسماعيل اكبري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/05/01
مدرك: تخصصي پزشكي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: موضوع بررسي آگاهي و عملكرد بيماران ديابتيك در رابطه با عوارض منجر به جراحي ديابت شيرين در شهر اصفهان و حومه كه بيماران با تشخيص ديابت و مراجعه به مركز تحقيقات ديابت مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقيق بر اساس تكميل سه پرسشنامه انجام گرفت، پرسشنامه اول جهت بررسي آگاهي و عملكرد بيماران ديابتيك در رابطه با عوارض منجر به جراحي اين عارضه و پرسشنامه سوم در مورد بيماران ديابتيك كه به دنبال عوارض ديابت تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و پرسشنامه دوم در مورد بيماران ديابتيك كه بخاطر بيماري ديگري بغير از عوارض ديابت تحت عمل جراحي قرار گرفته و مقايسه با بيماران كنترل.
اهداف اين پايان نامه: بررسي ميزان آگاهي و عملكرد بيماران ديابتيك بر شيوع عوارض و پيشگيري و درمان عوارض قبل از آموزش و بررسي اثرات آگاهي و آموزش در بيماران و ايجاد آگاهي و تغيير رفتار در گروه پزشكي درگير با بيماران ديابتيك مي باشد.
در ضمن يافته هاي اصلي اين تحقيق عدم دانش لازم در بيش از نيمي از بيماران كه مي تواند، مهمترين عامل بررسي عدم امكان پي گيري از عوارض عروقي بيماري باشد. بيش از 50% بيماران از عوارض عصبي آگاهي ندارند و بيش از 44% بيماران از تفاوت زخم ديابتيك و ساير زخم ها اطلاعي ندارند. بيش از 46% از بيماران از مشكلات خود در رابطه با عوارض ديابت اطلاع ندارند و بيش از 50% بيماران از رابطه عوارض عروقي با داروي مصرفي اطلاع ندارند. در اين مورد دخالت گروه پزشكي اهميت بالايي دارد. حدود نيمي از بيماران آگاهي لازم در رابطه با سئوالات مطرح شده در پرسشنامه را ندارند و قريب همان درصد از بيماران عملكرد درستي نيز در اين رابطه ندارند. اين نكته ضرورت تدوين برنامه منظم و سيستماتيك در قالب آموزش بيماران ديابتيك، خانواده بيماران و جامعه را مشخص مي كند. در اين پژوهش 59 بيمار كه 11.8% از كل بيماران فرم 1 بودند زخم فعال داشتند كه با استفاده از آب نمك هيپرتونيك تحت درمان قرار گرفته و در عرض سه هفته 47 بيمار بهبودي كامل، 7 بيمار دبريدمان تهاجمي و 5 بيمار آمپوتاسيون انگشت منجر شدند.
كلمات كليدي: پاي ديابتيك، نوروپاتي ديابتيك، انژيوپاتي ديابتيك، زخم ديابتيك