بررسي تغييرات فونكسيون ريه در بيماران هيپرتيروئيدي – هيپوتيروئيدي و ديابت

نويسنده: عليرضا دلاوري، افشين جعفريان، عارف حسينيان
استاد راهنما: محمد گلشن
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/05/01
مدرك: تخصص پزشكي داخلي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: با توجه به گرفتاري ارگانهاي مختلف در بيماريهاي ديابت، هيپرتيروئيد و هيپوتيروئيد بررسي تغييرات فونكسيون ريه و گرفتاي ريوي در اين بيماران هدف تحقيق ما بوده است.
بيماران به مدت دو سال (72-71) از طريق درمانگاههاي داخلي و غدد بيمارستان خورشيد انتخاب و جهت اسپيرومتري معرفي شدند. بعنوان گروه كنترل از انترنها – رزيدنتها و پرسنل بيمارستان خورشيد استفاده شد. در بررسي افرادي كه در اسپيرومتري همكاري لازم را انجام نداده اند حذف شدند. بيماران و گروه كنترل سابقه بيماري ديگري بخصوص سابقه بيماري قلبي – ريوي نداشتند. سابقه مصرف دخانيات را نيز نداشته اند. در بررسي بيماران و افراد علامتي حذف شدند ( سرفه – تنگي نفس – درد سينه و ...) در گرافي ريه هيچكدام ضايعه پاتولوژيك در ريه و پلور و جدار قفسه صدري نداشته اند در بررسي علاوه بر يافته هاي اسپيرومتري قد، وزن، سن و جنس افراد نيز ذكر شده است. بيماران براساس يافته هاي باليني و پاراكلينيك تأييد كننده انتخاب شدند.
روش انتخاب بيماران هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي از طريق درمانگاه غدد بيمارستان خورشيد و با توجه به معاينه تمامي بيماران و جداسازي بيماران از طريق امتياز (Score) علائم باليني و در صورت داشتن امتياز كامل، انتخاب و جهت انجام آزمايشات پاراكلينيك تيروئيد معرفي مي شدند. در مورد بيماران ديابتي از طريق درمانگاه ديابت شناسائي، و جهت اسپيرومتري معرفي مي شدند. نتايج كلي بدست آمده بيانگر وجود نماي تحديدي Restrective در بيماران هيپوتيروئيدي و ديابتي هاي از نوع غير وابسته به انسولين (NIDDM) بيش از گروه كنترل بود كه از لحاظ آماري ارزشمند بود و در گروه هيپرتيروئيد و ديابتي هاي وابسته به انسولين اختلاف معني داري از نظر نماي تحديدي و انسدادي با گروه كنترل وجود نداشت.
كلمات كليدي: