بررسي نقش ديابت قندي در شدت آنمي بيماران تحت همودياليز در مركز پزشكي خورشيد در اسفند ماه 1374

نويسنده: آناهيتا والي سيچاني
استاد راهنما: شهرزاد شهيدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/04/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: براي اداره بيمار ديابتي اورميك اولين گام تشخيص نارسايي حاد از نارسايي مزمن كليه مي باشد. چرا كه ديابتي ها مستعد ابتلاء به هر دو اختلال هستند. اين مطالعه به منظور بررسي قابليت اعتماد معيار آنمي جهت افتراق نارسايي حاد از نارسايي مزمن كليه در بيماران ديابتي انجام شده است. هدف، بررسي نقش ديابت قندي در شدت آنمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه مي باشد. مطالعه به روش مورد – شاهدي انجام شد. 27 نفر (F/M=2/25) بيمار ديابتي گروه مورد را تشكيل دادند. معيارهاي سن، جنس، مصرف اريتروپويئتين و ناندرولون دكائونات، قرص آهن و اسيد فوليك، سابقه انتقال خون و خونريزي در سه ماه اخير و ابتلاء به كيست اكتسابي كليه در انتخاب گروه شاهد 45 نفر ( F/M=4/41) مدنظر قرار گرفت. مقادير متوسط هموگلوبين، هماتوكريت، MCV، MCH، MCHC، ازت اوره خون (BUN) و كراتينين cr و مدت دياليز در دو گروه مورد و شاهد محاسبه شد. مقايسه ميانگين ها با آزمون آماري t-student انجام شد. مقدار هموگلوبين در ديابتي ها بيش از غير ديابتي ها بود (9.04 در برابر 8.01، 0.001>Pvalue). مقدار هماتوكريت نيز در ديابتي ها از غير ديابتي ها بيشتر بود (27.76 در برابر 25.38، 0.005>Pvalue). مقدار MCV در هر دو گروه در حدود طبيعي اما در ديابتي ها بيش از غير ديابتي ها بود (91 در برابر 87، 0.05>Pvalue) متوسط مدت دياليز در ديابتي ها كوتاهتر از غير ديابتي ها بود. (16.5 در مقابل 24.4 ماه، 0.1>Pvalue). در مورد MCH، MCHC، BUN و cr تفاوت معني دار آماري مشاهده نشد. شايعترين علت مرحله پاياني نارسايي كليه (ESRD) در اين مطالعه، نامشخص (33%) و سپس نفروپاتي ديابتي (25.6%)، PSGN (8.6%)، HTN (7.6%) و پيلونفريت (7.5%) قرار داشتند. شيوع بيماري پلي كيستيك كليه 2.8% بود (در مقايسه با 5.5% EDTA).
نتيجه گرفته شد كه: آنمي در مبتلايان به نفروپاتي ديابتي خفيف تر از ساير مبتلايان به مرحله پاياني نارسايي كليه (ESRD) است. بنابراين استفاده از معيار آنمي در افتراق نارسايي حاد از نارسايي مزمن كليه در افراد ديابتي گمراه كننده است.
كلمات كليدي: ديابت قندي، آنمي، همودياليز، نفروپاتي ديابتي